เจ้าของวลี'เฮงซวยทุกมาตรา'จุก!อดีตผู้พิพากษายกรธน. 16 มาตราถามจะตัดทิ้งหรือจะแก้อย่างไร


   

16 ก.ย.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

.....เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ที่ตลาดเกษตรมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน จัดเสวนา “รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใคร? รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อคนไทยทุกคน”
.....นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่งว่า “มีคนพูดเยอะจะแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างใหม่ทั้งฉบับ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สมควรทำ เพราะรัฐธรรมนูญนี้ *เฮงซวยทุกมาตรา* กระบวนการไม่ชอบธรรม ไม่มีประชาชนไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีความชอบธรรมต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ ด้วยการให้ประชาชนเข้าไปร่วม”

.....รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
.....มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
.....มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
.....มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
.....มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย
.....มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
.....มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี ฯลฯ
.....มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
.....มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม
.....มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
.....มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
.....มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
.....มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
.....มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
.....มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ฯลฯ
.....มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง ฯลฯ
.....มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ ฯลฯ

.....นี่คือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่นางสาวพรรณิการ์กล่าวว่า *เฮงซวยทุกมาตรา* และต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ
.....นางสาวพรรณิการ์ช่วยบอกประชาชนที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จำนวน ๑๖.๘ ล้านคนด้วยว่าจะตัดมาตราต่างๆ ที่กล่าวมาทิ้งไปเลยหรือจะแก้ว่าอย่างไร

.....เจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรุณาพิจารณาว่า ถ้านำคำว่า *เฮงซวยทุกมาตรา* พิจารณาประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ดังที่กล่าวมาจะเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ หรือไม่
.....มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ สามปีถึงสิบห้าปี


ผม "หายไป" ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวันแต่วันนี้ ๒๑ ตุลาไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ........

'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี