เจ้าของวลี'เฮงซวยทุกมาตรา'จุก!อดีตผู้พิพากษายกรธน. 16 มาตราถามจะตัดทิ้งหรือจะแก้อย่างไร


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

.....เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ที่ตลาดเกษตรมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน จัดเสวนา “รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใคร? รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อคนไทยทุกคน”
.....นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่งว่า “มีคนพูดเยอะจะแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างใหม่ทั้งฉบับ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สมควรทำ เพราะรัฐธรรมนูญนี้ *เฮงซวยทุกมาตรา* กระบวนการไม่ชอบธรรม ไม่มีประชาชนไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีความชอบธรรมต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ ด้วยการให้ประชาชนเข้าไปร่วม”

.....รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
.....มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
.....มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
.....มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
.....มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย
.....มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
.....มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี ฯลฯ
.....มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
.....มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม
.....มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
.....มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
.....มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
.....มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
.....มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
.....มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ฯลฯ
.....มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง ฯลฯ
.....มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ ฯลฯ

.....นี่คือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่นางสาวพรรณิการ์กล่าวว่า *เฮงซวยทุกมาตรา* และต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ
.....นางสาวพรรณิการ์ช่วยบอกประชาชนที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จำนวน ๑๖.๘ ล้านคนด้วยว่าจะตัดมาตราต่างๆ ที่กล่าวมาทิ้งไปเลยหรือจะแก้ว่าอย่างไร

.....เจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรุณาพิจารณาว่า ถ้านำคำว่า *เฮงซวยทุกมาตรา* พิจารณาประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ดังที่กล่าวมาจะเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ หรือไม่
.....มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ สามปีถึงสิบห้าปี


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"