การสัมมนาคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


   

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการประจำปี พ.. 2562 ซึ่งเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัตราชการทางปกครอง ภายใต้หัวข้อ เรื่องบทบาทและความท้าทายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและการประยุกต์ใช้เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Avani+ Riverside (เจริ­นคร) กรุงเทพมหานคร

 

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และตระหนักถึงความสำคั­และบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของภาครัฐและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ควบคู่ไปกับความท้าทายในบริบทของกฎหมายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง มีความทันสมัย และเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 และประธานกรรมการพัฒนากฎหมาย นายปีติพงศ์ พึ่งบุ­ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และนายรพี สุจริตกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมอภิปรายในมิติด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเงินและตลาดทุนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยนำเสนอแนวคิดข้อเสนอแนะ บทบาทของคณะกรรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมและรองรับในเรื่องนี้

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายของสำนักงานฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ต่อไป

 


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?