การสัมมนาคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


เพิ่มเพื่อน    

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการประจำปี พ.. 2562 ซึ่งเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัตราชการทางปกครอง ภายใต้หัวข้อ เรื่องบทบาทและความท้าทายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและการประยุกต์ใช้เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Avani+ Riverside (เจริ­นคร) กรุงเทพมหานคร

 

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และตระหนักถึงความสำคั­และบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของภาครัฐและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ควบคู่ไปกับความท้าทายในบริบทของกฎหมายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง มีความทันสมัย และเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 และประธานกรรมการพัฒนากฎหมาย นายปีติพงศ์ พึ่งบุ­ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และนายรพี สุจริตกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมอภิปรายในมิติด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเงินและตลาดทุนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยนำเสนอแนวคิดข้อเสนอแนะ บทบาทของคณะกรรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมและรองรับในเรื่องนี้

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายของสำนักงานฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ต่อไป

 


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'