วงการโทรคมนาคมสื่อสารสะเทือน!ศุกร์นี้ศาลปกครองอ่านคำพิพากษา4คดีรวด


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ย.2562 -  สำนักงานศาลปกครองได้มีกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจในวันที่ 27 ก.ย.นี้หลายคดี โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งในเวลา 10.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1819/2559 ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

โดยคดีดังกล่าว กสทฯ ฟ้องว่าทีโอทีฯ ผิดสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคำชี้ขาดข้อพิพาท เรื่องที่ 3/2553 ลว. 6 ก.ย.2553 ให้ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำสัญญาดังกล่าวและมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างโครงข่ายโทรศัพท์ของผู้ถูกฟ้องคดีกับโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อดังกล่าว กับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ได้รับการปฏิเสธ ปรากฏตามหนังสือ ลว. 3 ต.ค.2559 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

สำหรับคดีที่ 2  ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 18/2560 ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับทีโอทีฯ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง โดยฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ

โดยทรูฯ ฟ้องทีโอทีฯ ว่าคณะอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาด ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 63/2548 ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 74/2559 ลว. 23 ก.ย.2559 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ลว. 2 ส.ค.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลว. 8 ก.ย.2538 ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำชี้ขาดที่ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง 

คดีที่ 3 ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2128/2556 ระหว่าง กสทฯ (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงาน กสทช.ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากออกกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น โดยขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรทัศน์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 และมติอื่นๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ กสทฯ ฟ้องว่าสำนักงาน กสทช.กับพวกมีประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 และมีมติ คำสั่งอื่นๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีรับโอนเลขหมายโทรคมนาคมผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับสัมปทานได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง 

และคดีสุดท้าย ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 2345/2556 ระหว่างทีโอทีฯ กับ กสทช.ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฟ้องให้เพิกถอนประกาศ มติ และคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยทีโอทีฯ  ฟ้องว่า กสทช.และพวกมีประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 ลว. 16 ส.ค.2556 และมีมติ ลว. 26
 ส.ค.2556 และคำสั่ง ลว. 30 ส.ค.2556แก้ไขเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการสร้างภาระให้แก่   ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง.
 


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”