“ศธ.”เผยโรงเรียนโซนอีสานเข้ามาตรฐานอินเตอร์


เพิ่มเพื่อน    

 

            
24ก.ย.62- เลขาฯ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ภาคอีสาน เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อโชว์ศักยภาพโรงเรียนที่สอบผ่านระดับ ScQA-OBECQAประจําปี 62 ย้ำการยกระดับคุณภาพการศึกษาสําเร็จได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน


ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 พร้อมกับมอบรางวัล ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQAและ OBECQA ประจําปี 2562


“ผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในครั้งนี้จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” เลขา รมว.ศธ.กล่าว


ดร.ไกรเสริม กล่า่วอีกว่า ยังมั่นใจว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ ต้องขับเคลื่อนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ นักเรียน หรือเท่ากับ“บริหารเยี่ยม: ผลลัพธ์ยอด”


ทั้งนี้ การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง และแนวทางของคุณภาพแห่งชาติ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล นําพาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


    ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ใน 4 ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ด้าน ได้แก่ 1.เป็นเลิศทางวิชาการ 2.สื่อสารสองภาษา 3.ล้ำหน้าทางความคิด 4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ 5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก รวมถึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนเทียบระดับสากล


    อีกทั้งทำให้เกิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูที่สอนค้นคว้าด้วยตนเอง นําเสนอผลงานการพัฒนาการบริหาร ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"