สั่งไล่ออก! 'ผญบ.สบเติ๋น' ยักยอกเงินหลวง-ลากยาว 11 ปีเพิ่งลงโทษ


เพิ่มเพื่อน    

โดนแล้ว! ผู้ใหญ่บ้านแอบยักยอกเงินโครงการ "กข.คจ" ไปใช้ส่วนตัวแต่ถูกจับได้ ก่อนนำเงินคืนคิดว่าจบแต่ถูกร้องเรียนจนถูกตั้งกรรมการสอบยาวนาน 11 ปี ล่าสุดผู้ว่าฯลำปางลงนามคำสั่งประพฤติชั่วร้ายแรงไล่ออกจากราชการ

24 ก.ย.62 - จากกรณีที่พระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ เครือข่ายพระนักพัฒนา ได้นำเอกสารเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมตนไม่เหมาะสม ขอให้มีการรื้อฟื้นและตรวจสอบการร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านสบเติ๋นกรณียักยอกเงินโครงการ กขคจ. ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นความผิด ขอให้มีการปลดผู้ใหญ่บ้านสบเติ๋นออกจากตำแหน่ง

ล่าสุด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในคำสั่งที่ ลป.0018.1/388 เรื่องข้อเท็จจริงที่จะเป็นเหตุผลในการออกคำสั่งทางปกครองถึงนายชนะชัย วราชัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบเติ๋น ทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งว่า นายชนะชัย วราชัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบเติ๋น หมู่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเมื่อปี 2551 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้าน (กข.คจ) ซึ่งรับมอบจากอดีตผู้ใหญ่บ้านคือ นายประชัญ เปี้ยสืบ พร้อมกับบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านสบเติ๋น ม.2” มียอดเงินรวม 213,304 บาท พร้อมมีลูกหนี้ 11 ราย รวมยอดหนี้ 71,900 บาท

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2551 นายชนะชัยและนางพัชรี ได้เบิกเงินออกจากบัญชีโครงการฯ จำนวน 200,000 บาท วันที่ 3 มิ.ย.2551 ถอนจำนวน 10,000 บาท โดยนางพัชรีรับเงินไป 20,000 บาท และนายชนะชัยรับเงินไป 190,000 บาท เพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์โดยไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืม ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกนรรมการฯ และไม่มีการรายงานนายอำเภอทราบ

วันที่ 19 ม.ค.2553 นายพัชรี นำเงิน 20,000 บาท คืนแก่นายชนะชัย และนำเงินเข้าบัญชีโครงการฯ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงิน เป็น 1.นายชนะชัย วราชัยกุล 2.นางจันทร์ศรี วงศ์อ้าย 3.นางสุจินดา แก้วหน่อ วันที่ 24 พ.ค.2553 นายชนะชัยพร้อมนางจันทร์ศรี ได้เบิกเงินออกจากบัญชีธนาคารไปใช้ส่วนตัวจำนวน 20,000 บาท

ต่อมา นายประชัญ เปี้ยสืบ อดีตผู้ใหญ่บ้านเกิดความสงสัยจึงขอตรวจสอบบัญชีโครงการฯ จึงพบว่าเงินเหลือเพียง 4,000 บาท จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีการประชุมร่วมกัน กระทั่งนายชนะชัยยอมรับสารภาพว่า ตนเองนำเงินของโครงการไปใช้ส่วนตัวจริงเป็นเงิน 210,000 บาท โดยขอผ่อนผันกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯว่าจะขอคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จภายใน 2 ปี

จนกระทั่งมีการคืนเงินจนครบแต่ก็มิได้มีการลงโทษ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากเมื่อครบวาระนายชนะชัยยังคงได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเช่นเดิมโดยไม่มีการลงโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น

จากนั้นงทางอำเภอ จังหวัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเวลาล่วงเลยมา 11 ปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯลำปาง ลงนามคำสั่งหลังคณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วพิจารณาและเห็นว่านายชนะชัยได้กระทำผิดทางละเมิด โดยเบิกถอนเงินจากบัญชีโครงการฯไปใช้ส่วนตัว เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความเสียหายจึงออกคำสั่งให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและปัจจุบันได้ชดใช้ครบถ้วนแล้ว

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่านายชนะชัยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหมู่บ้านและประธานคณะกรรมการโครงการฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่กลับร่วมกับพวก เบิกถอนเงินงบประมาณไปใช้ส่วนตัว โดยมีเจตนาจะไม่ปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ประกอบมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปกครองท่องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2536 ให้ลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการไล่ออกจากราชการ

ทั้งนี้ หากประสงค์โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใด สามารถยื่นต่อผู้ว่าฯลำปางได้ภายในวันที่ 30 ก.ย.2562 หากไม่ประสงค์จะโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐาน ผู้ว่าฯลำปางจะได้พิจารณาออกคำสั่งไล่ออกจากตำแหน่งต่อไป


 


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"