ประกาศในราชกิจจาฯแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจำนวน 11 คน


   

26 ก.ย.62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๑๗ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานรัฐสภา โดยความเห็นชอบของ ก.ร. จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. นายพิทูร พุ่มหิรัญ ประธานกรรมการ
๒. นางนรรัตน์ พิมเสน กรรมการ
๓. นางพรรณิภา เสริมศรี กรรมการ
๔. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ กรรมการ
๕. นางนงนุช เศรษฐบุตร กรรมการ
๖. นายสมใบ มูลจันที กรรมการ
๗. นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ กรรมการ
๘. นายนพรัตน์ ทวี กรรมการ
๙. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง กรรมการ
๑๐. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ กรรมการ
๑๑. นายบรรหาร ก าลา กรรมการ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เลขานุการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา


เก็บมาเล่า..... วันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนบอกว่า โลกหมุนรอบ "ธนาธร-ปิยบุตร" เพราะ ๒ คนนี้คือผู้นำเหล่านักรบต่อสู้กับเผด็จการ เป็นผู้กอบกู้ประชาธิปไตยจากรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหาร

แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!