ประกาศในราชกิจจาฯแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจำนวน 11 คน


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ย.62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๑๗ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานรัฐสภา โดยความเห็นชอบของ ก.ร. จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. นายพิทูร พุ่มหิรัญ ประธานกรรมการ
๒. นางนรรัตน์ พิมเสน กรรมการ
๓. นางพรรณิภา เสริมศรี กรรมการ
๔. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ กรรมการ
๕. นางนงนุช เศรษฐบุตร กรรมการ
๖. นายสมใบ มูลจันที กรรมการ
๗. นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ กรรมการ
๘. นายนพรัตน์ ทวี กรรมการ
๙. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง กรรมการ
๑๐. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ กรรมการ
๑๑. นายบรรหาร ก าลา กรรมการ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เลขานุการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้