กกอ. เห็นชอบ ให้ มหา’ลัย สามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอน ได้อาจจะมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น


เพิ่มเพื่อน    


8 ต.ค.62-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว.อว.ที่มี นายพีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธาน ได้ไปดำเนินการเรื่องการปลดล็อกและปฏิรูปมหาวิทยาลัยมานั้น ขณะนี้คณะทำงานชุดดังกล่าวได้รายงานความคืบหน้าในประเด็นที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว โดยเฉพาะการปลดล็อกแบบฟอร์มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 3-7 ซึ่งคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี นายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานทำงานร่วมกับนพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว.ได้เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยทราบว่า แบบฟอร์ม มคอ. 3-7 นั้น สถาบันการศึกษามีอิสระในการดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือรายละเอียดตาม มคอ. ไปอีกครั้งหนึ่ง ที่สำคัญ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายรัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน ได้เสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) และดำเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแบ่งกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยตามศักยภาพตามความสมัครใจเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปล่งรัศมีสูงสุดตามศักยภาพที่มี

“นอกจากนี้คณะทำงานยังได้เสนอปลดล็อกเพิ่มเติมประเด็นการจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร จากเดิมให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ให้แต่ละหลักสูตรสามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนและอาจจะมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้นได้ ซึ่งขณะนี้ กกอ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจำทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยนพ.สรนิต ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งแล้ว และต่อจากนี้จะมีการทยอยปลดล็อกทั้งในเรื่อง มคอ. เกณฑ์หลักสูตร และตำแหน่งวิชาการต่อไป”รมว.อว.กล่าว


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.