ประชาชนเกาะติดอภิปรายงบฯ63 ชี้วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท สูงเกินห่วงคอรัปชั่น


   

วันที่ 17 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563  และเป็นการอภิปรายวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ จึงเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่ารัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. 
อันดับ 1    ค่อนข้างสนใจ    35.02%
เพราะ  เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ น่าติดตาม  ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น เป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ค่อยสนใจ    26.75%
เพราะ  ให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย ฯลฯ
อันดับ 3    สนใจมาก    21.69%
เพราะ  อยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญ  ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ ฯลฯ
อันดับ 4    ไม่สนใจ    16.54%
เพราะ  รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เชื่อถือนักการเมือง มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง เสียเวลาในการอภิปราย ฯลฯ

 2. การติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ของประชาชน
อันดับ 1    ติดตามจากโซเชียลมีเดีย           43.63%
อันดับ 2    ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์    34.99%
อันดับ 3    ติดตามการถ่ายทอดสด    21.38%

 3. ตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก                          

ปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่?
อันดับ 1    ไม่เหมาะสม    58.69%
เพราะ  วงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ
อันดับ 2    เหมาะสม    41.31%
เพราะ  ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ 

4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องใด?
อันดับ 1    กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ                        53.15%
อันดับ 2    พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน                    32.38%
อันดับ 3    ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อุทกภัย ภัยแล้ง     28.73%
อันดับ 4    พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี                         25.86%
อันดับ 5    จัดสวัสดิการ รักษาพยาบาลให้กับประชาชน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์    21.22%

 5. ประชาชนคิดว่าการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่?
อันดับ 1    ผ่าน    70.38%
เพราะ  รัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ผ่าน    29.62%
เพราะ  ที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน ฯลฯ 

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล กรณี การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คือ
อันดับ 1    รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และทำได้จริง    46.04%
อันดับ 2    ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ    31.68%
อันดับ 3    กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น      16.24%
อันดับ 4    การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้    12.21%
อันดับ 5    ประชาชนจะต้องแบกรับภาระ เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น    11.41%


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'