ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศมหาดไทย บุคคลขอสละสัญชาติไทยจำนวน 47 ราย!


เพิ่มเพื่อน    

17 ต.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย

ด้วยบุคคลผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.๒๕๐๘ จํานวน๔๗ ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด


สงกรานต์ปีนี้ เงียบเสียง "รื่นเริงสงกรานต์"! ถูกคำว่า "โควิด" กลบหมด คนโน้นเป็น-คนนี้เป็น ทำเอาผมพลอยเป็นไปด้วย เป็นโควิดหรือเป็นโรคจิตหลอน ก็พอๆ กัน

"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง