'ดุสิตโพล' เผยประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้านชนะรัฐบาล ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ 63


   

20 ต.ค.2562  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในครั้งนี้
อันดับ 1    ทำให้ได้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น     43.68%
อันดับ 2    งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง     38.70%
อันดับ 3    ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า    18.77%
2. โดยภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1    ค่อนข้างพึงพอใจ       36.07%  เพราะ  ทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ค่อยพึงพอใจ         33.02% เพราะ  ผู้อภิปรายบางท่านยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ 
อันดับ 3    ไม่พึงพอใจเลย          23.42% เพราะ  ประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่าง ๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ 
อันดับ 4    พึงพอใจมาก            7.49% เพราะ  เป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ 

  3. สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” และ “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” กับการอภิปรายครั้งนี้ คือ
อันดับ    สิ่งที่ “สมหวัง /พอใจ”            ภาพรวม        
1    ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน    52.10%        
2    การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น        32.93%        
3    ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น        23.35%        
อันดับ    สิ่งที่ “ผิดหวัง /ไม่พอใจ”            ภาพรวม
1    รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น    43.40%
2    การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง    37.26%
3    พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม        21.70%

 4. ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกี่คะแนน
       ® ฝ่ายค้าน 6.94  คะแนน             ® ฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน

 5. “ข้อเสนอแนะ” หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป
อันดับ 1    ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย     48.94%
อันดับ 2    จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน    34.04%
อันดับ 3    มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของ ส.ส.      27.66%
      
 


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?