'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธฯ


เพิ่มเพื่อน    

21 ต.ค 62 - เมื่อวลา 16.36 น. พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภนเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2562 

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามหน้าพระอุโบสถ  เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ

ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต

ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารรั ชกาลที่ 9 ทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว

ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์  ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า"นะโมตัสสะฯ" จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงวางผ้ไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม

ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แค่พระสงฆ์รูปที่ 2  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์วาสโน) พระราชอุปีรยาจารย์

ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร บนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ณที่เดิม พระสงฆ์ 10 รูปสดับปกรณ์ พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ

กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ ผู้ครองผ้าพระกฐิน

ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นกรรมการวัดกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนพระจุลจอมเกล้า สำหรับบูรณะพระอารามเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า 

ต่อมาเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแผ่นทองนากเงินจากนายสุทธิ จุลเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทองนากเงินจากนางวันดี จุลเจริญ

แล้วทรงหย่อนแผ่นทองนากเงินลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทองนากเงินลงในเบ้าแล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี   ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธอังคีรส(จำลอง), พระนิรันตราย(จำลอง),พระพุทธรูปหลวงพ่อนาค(จำลอง), พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 , พระบรมรูปรัชกาลที่9 และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ(วาสน์วาสโน) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จออกจากมณฑลพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"