สส.ปาร์ตี้ลิสต์ปชป.โพสต์ขอโทษ'พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล'กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกมธ.วิสามัญงบฯ


เพิ่มเพื่อน    

26 ต.ค 62 - นายกนก วงศ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้

ในความผิดหวัง และคำขอโทษ ถึง “พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล”

1.ในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้ว (2554-2556) ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ และมีโอกาสเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 ครั้งติดต่อกัน กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณเป็นกรรมาธิการที่มีความสำคัญมาก เพราะมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดคำของบประมาณของทุกกระทรวง และทุกกรม รวมถึงกองทุน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ

กรรมาธิการจะต้องตั้งคำถามสำคัญต่อการขอใช้งบประมาณในเรื่องต่างๆ ว่าแผนงานโครงการเหล่านั้นมีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน จนถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องการนั้นตั้งบน “เกณฑ์” มาตรฐานของอะไร เป็นต้น ดังนั้น กรรมาธิการจะต้องมีความรู้ทั้งหลักวิชาและปัญหาของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการแผนงานของโครงการของทุกกระทรวง ทบวง กรม

การทำงานของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณจึงต้องวิเคราะห์คำของบประมาณ เพื่อให้สอดรับไปกับปัญหาของประชาชน และของประเทศตามลำดับความสำคัญที่ถูกควร และกรรมาธิการฯ ยังมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับส่วนราชการต่างๆ (แบบรายกรม หรือรายหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการปรับแก้งบประมาณที่เหมาะสม ผ่านการแปรญัตติปรับลดงบประมาณลง และสำหรับงบประมาณในส่วนที่ลดไปนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดว่า ควรจะนำไปปรับเพิ่มให้แก่แผนงานโครงการของส่วนราชการใด ซึ่งในหลักการแล้วรัฐบาลควรจะรับฟังความคิดเห็นจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ และนำไปปรับเพิ่มงบประมาณตามคำแนะนำนั้นๆ ต่อไป

2.ที่สำคัญ คำแนะนำและข้อสังเกตที่กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณได้ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ไปนั้น จะมีส่วนช่วยให้ส่วนราชการเหล่านั้น สามารถนำไปปรับปรุงคำของบประมาณในปีต่อๆ ไปได้อย่างเหมาะสม แต่กระนั้นความไม่แน่นอนของข้าราชการในการปรับย้ายในแต่ละปี และในแต่ละวาระ ของตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับระบบในการจัดทำคำของบประมาณนั้น ก็ทำให้ข้อสังเกตหรือข้อแนะนำที่สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณได้รายงานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณอย่างมีมาตรฐานทางด้านประสิทธิภาพต่อปัญหาของประชาชนเอาไว้ ไม่มีความต่อเนื่องในการนำมาปฏิบัติตามที่ควรจะเป็น

ในทางกลับกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าเป็นไปกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณของแต่ละพรคการเมืองก็มักจะเปลี่ยนทุกปีเช่นเดียวกัน เพราะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากที่ต้องการเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ แต่ระบบงานภายในของแต่ละพรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลไกสนับสนุนภายในที่จะบอกว่า กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณของพรรคในปีที่ผ่านมา ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำอะไรไว้กับส่วนราชการต่างๆ บ้าง ดังนั้น จากการเปลี่ยนตัวบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการและกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณของพรรคการเมืองในทุกๆ ปีแบบนี้ จึงเป็นการยากมากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน และประเทศชาติได้ตรงจุด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งบประมาณ เพราะขาดการสะสมข้อมูลและประสบการณ์ของทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3.ในการทำงานของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณนั้น มีเวลา 2 เดือนเศษที่จะพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของคำของบประมาณทั้งหมด จากนั้นจะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ที่ผ่านกรรมาธิการวิสามัญแล้ว ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งการทำงานของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณจะมีทั้ง “มิติวิชาการ” และ “มิติทางการเมือง”

มิติทางวิชาการ คือ มิติที่ต้องใช้ความรู้ที่กว้างขวางตั้งแต่เศรษฐกิจ การเงินการคลัง จนถึงความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของแต่ละกระทรวง เช่น เกษตร, สาธารณสุข, คมนาคม, การศึกษา เป็นต้น มิติทางวิชาการนี้ ต้องอาศัยความรู้ของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณจากพรรคการเมืองต่างๆ มาช่วยในการตั้งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ในมิติทางการเมือง คือ มิติของการต่อรองทางนโยบายเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนคำของบประมาณและการให้ความสำคัญกันทางนโยบายที่มากขึ้น มิติทางการเมืองนี้ต้องอาศัยกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณที่มีประสบการณ์สูง และสามารถวิเคราะห์การเมืองขาด รวมไปถึงการถอดรหัสนโยบายที่สลับซับซ้อนได้อย่างชำนาญ

ประเด็นของมิติการเมืองที่สำคัญ คือ การต่อรองระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรคฝ่ายรัฐบาลในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายต่างๆ เพราะลำดับความสำคัญของนโยบาย หมายถึง จำนวนงบประมาณของนโยบายเหล่านั้นต้องปรับเปลี่ยนไป ดังนั้น กระบวนการต่อรองของพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจึงสำคัญมาก กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณของฝ่ายค้านและรัฐบาลจึงต้องมีกลยุทธ์ของการต่อสู้กันในกระบวนการการของการพิจารณางบประมาณในแต่ละกระทรวง กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณของแต่ละพรรคจึงต้องมีการวางยุทธศาสตร์และกลวิธีของทีมตัวเองทุกวัน และกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแต่ละท่านโดยเฉพาะท่านที่มีบทบาทนำนั้นจะต้องทำงานหนักมากๆ

4.2 ปีในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ และได้ทำงานร่วมกับ “ท่านพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีอาวุโสของพรรคทั้ง 2 ปี

ท่านพิเชษฐในฐานะหัวหน้าทีมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณพรรคประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้ผมเป็นคนอภิปรายหลักด้วยการซักถาม และให้ความเห็นแก่ทุกกระทรวง และทุกกรม ส่วนท่านพิเชษฐเป็นคนคอยคุมเกมการเมืองตลอดกระบวนการพิจารณางบประมาณ 2 เดือนเศษ ทุกเช้าท่านจะบอกผมว่าวันนี้ให้ผมเดินเกมอย่างไร เช่น ดึงเวลาการพิจารณางบประมาณของกระทรวงนี้ออกไป หรือกระทรวงนี้จะต้องตั้งคำถามในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้กระทรวงปรับนโยบายตามแนวทางที่พรรคเห็นว่าควรจะเป็นเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ หรืองบประมาณของกรมนี้ขอให้แขวนไว้ก่อนเพราะอธิบดีไม่รับฟังข้อคิดเห็นของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ ไปจนถึงเรื่องของกรมที่ไม่สามารถตอบคำถามที่ทางพรรคเคยได้ถามเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมา แสดงว่ากรมไม่รับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณเลย

5.ผมปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณในนามพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความตั้งใจ และทุ่มเท ไม่เคยขาดประชุมแม้แต่วันเดียว อภิปราย ตั้งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับทุกกรม จนผู้บริหารกรมหลายแห่งสะท้อนคำขอบคุณให้แก่ผู้ใหญ่ของพรรค ว่าได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะของผมในกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณมากมาย

เมื่อจบภารกิจของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 ท่านพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล เดินมาตบไหล่แล้วพูดกับผมว่า

“อาจารย์กนก คุณทำหน้าที่ของคุณได้ดีมาก ผมขอฝากให้คุณช่วยเป็นหลักให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องงบประมาณด้วยนะ เพราะผมอายุมากแล้ว และสุขภาพไม่ค่อยดี จึงขอฝากงานนี้ไว้กับอาจารย์ด้วยนะ”

แล้วท่านก็ยิ้มกับผม จากนั้นเราก็เดินออกจากห้องกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ แล้วแยกย้ายกันไป โดยที่ผมได้เก็บความรู้สึกภาคภูมิใจ จากกำลังใจที่ท่านพิเชษฐได้มอบให้ในตอนนั้นเอาไว้มาจนถึงตอนนี้

ผมคิดเสมอว่า ภารกิจที่ท่านพิเชษฐฝากไว้ ผมจะต้องทำมันให้ดีที่สุด แต่วันนี้ผมทำให้ท่านผิดหวัง ผมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณในนามพรรคประชาธิปัตย์ได้

ครับ, ผมทำได้เท่านี้จริงๆ “พี่เชษฐครับ ผมขอโทษ”


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด