โปรดเกล้าฯ'กิตดนัย ธรมธัช'พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด


เพิ่มเพื่อน    

29 ต.ค.62- ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลปกครองแจ้งว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายกิตดนัย ธรมธัช ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาฃ นายกรัฐมนตรี.


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'