เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก


เพิ่มเพื่อน    

จ.ขอนแก่น / เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ 16 ชุมชน จำนวนประชากรกว่า 7,000 คนให้เข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงของ พอช.

 

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของทุกคนในอนาคต โดยในปีนี้วันที่อยู่อาศัยโลกตรงกับวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม ในประเทศไทยมีการรณรงค์เคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั่วประเทศตลอดเดือนตุลาคมนี้

 

โดยในวันนี้ (15 ตุลาคม) ชาวชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกว่า 400 คน ประกอบด้วย เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 16 ชุมชน และเครือข่ายคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น โดยรวมตัวกันเดินรณรงค์จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น และยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

นายพิชิต สิทธิชัย ประธานเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่น กล่าวว่า เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น มีข้อเรียกร้องเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1.ให้จัดเตรียมพื้นที่จำนวน 5 ไร่ บริเวณย่านสถานีรถไฟที่มีอยู่กว่า 140 ไร่ เพื่อเป็นที่รองรับสมาชิกเครือข่ายฟื้นฟูฯ ที่มีสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน 100 ครัวเรือน โดยจัดที่อยู่อาศัยใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2.ชุมชนหลักเมืองเป็นสมาชิกเครือข่ายฟื้นฟูฯ และเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม ขณะนี้โดนคำสั่งรื้อย้ายบ้านเรือนจากเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แต่หลังจากมีการเจรจากับภาครัฐ ทำให้ได้ข้อสรุปว่าให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกัน โดยให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ด้วยการให้ชุมชนหลักเมืองเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 5 ปื/ครั้ง

2.1 ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นช่วยเร่งรัดติดตามบันทึกมติการประชุมดังกล่าวให้ออกมาโดยเร็วภายในระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามกฎหมาย

2.2 ให้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเช่าที่ดินของชุมชนหลักเมืองตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีตัวแทนของชุมชนและตัวแทนเครือข่ายพื้นฟูฯ เข้าไปร่วมอยู่ในคณะทำงานของเทศบาลฯ ที่ตั้งขึ้นภายใน 1 เดือน

“เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เดือดร้อนกว่า 7,000 คน ขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนจนเมืองขอนแก่น โดยเสนอให้หน่วยงานงานรัฐในจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคนจนเมือง ทั้งในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้หยิบยกปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมืองในจังหวัดขอนแก่นขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และรัฐควรเปิดโอกาสให้คนจนเมืองหรือองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองด้วย” ประธานเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่นกล่าว


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก