มอบบ้านมั่นคง “บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้างภายใต้ร่มพระบารมี”


เพิ่มเพื่อน    

กรุงเทพฯ /พอช. ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และสำนักงานเขตวังทองหลาง จัดพิธีมอบบ้านมั่นคง “บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้างภายใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2562 ที่ชุมชนทรัพย์สินเก่า (โซนA) ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

 

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี องค์การสหประชาชนกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต ส่วนในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้

ล่าสุดวันนี้ (31 ตุลาคม 2562) ที่ชุมชนชุมชนทรัพย์สินเก่า (โซนA) รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก “บ้านมั่นคง บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้างภายใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ เครือข่ายชุมชนบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (คพชส.) และภาคีภาคส่วนต่างๆ มีเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกันจำนวน 14 เขต 39 ชุมชน ประมาณ 7,500 ครัวเรือน ซึ่งในเขตวังทองหลางมี 7 ชุมชน ประกอบด้วย

  1. ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 280 ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ยังไม่ทำสัญญาเช่า จำนวน 169 ครัวเรือน ต้องดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีก จำนวน 102 ครัวเรือน และส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 9 ครัวเรือน ทั้งนี้ มีผู้ที่รื้อถอนบ้านเพื่อเตรียมดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 53 ครัวเรือน โดยชุมชนได้นำเสนอของบประมาณสร้างบ้านพักชั่วคราว จำนวน 53 ครัวเรือน 954,000 บาท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ
  2. ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 550 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 10 โซน ประกอบด้วย โซน A ถึงโซน J ดังนี้ พื้นที่นำร่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยโซน A จำนวน 50 ครัวเรือน พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว 39 ครัวเรือน และเตรียมการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีก จำนวน ๑๑ ครัวเรือน และพื้นที่โซน J ที่มีผู้ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 27 ครัวเรือน รวมผู้ที่ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ยังไม่ทำสัญญาเช่า จำนวน 66 ครัวเรือน และต้องดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีก จำนวน 331 ครัวเรือน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ โซน B – โซน I ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ วางผัง และจัดระบบชุมชนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงอีกจำนวน 60ครัวเรือน
  3. ชุมชนน้อมเกล้า มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 244 ครัวเรือน ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและทำสัญญาเช่าแล้ว จำนวน 46 ครัวเรือน และก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ยังไม่ทำสัญญาเช่า 44 ครัวเรือน รวมเป็น 90 ครัวเรือน คงเหลือที่ต้องดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีก จำนวน 146 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 8 ครัวเรือน
  4. ชุมชนเก้าพัฒนา มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 31 ครัวเรือน โดยดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วทั้งหมด

๕. ชุมชนเทพลีลา มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 229 ครัวเรือน เป็นผู้ที่ต้องดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 190 ครัวเรือน และเป็นผู้ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 39 ครัวเรือน

  1. ชุมชนทรัพย์สินใหม่ มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 83 ครัวเรือน (ไม่รวมผู้เช่ารายย่อยเดิม) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วทั้งหมด
  2. ชุมชนร่วมสามัคคี มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 126 ครัวเรือน ทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้เครือข่าย คพชส. พื้นที่เขตวังทองหลาง ยังได้พัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเรื่องกระบวนการการพัฒนาคุณภาพชีวิต หนุนเสริมองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องใช้จากผ้าขาวม้า การทำของที่ระลึก และการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และแม่น้ำลำคลอง ทั้งยังมีการเชื่อมโยง และพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับภาคีส่วนงานต่างๆ จนสามารถบูรณาการทำงานและพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวแสดงความยินดีกับชาวชุมชนทั้ง 7 ชุมชนที่ได้รับมอบบ้านว่า ถือเป็นการสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยและการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวชุมชนเขตวังทองหลาง

  • บุญญะบัญชา เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย (ACHR) กล่าวแสดงความยินดีในการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อชุมชน ในฐานะผู้อาวุโสที่ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ปี 2547 ได้นำมาซึ่งการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนในเขตวังทองหลาง

นอกจากนี้ในการจัดงานวันนี้ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 หน่วยงาน และมีการมอบป้ายบ้านมั่นคง จำนวน 615 ครัวเรือน


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"