ประชาชนพร้อมร่วมงาน 'ลอยกระทง' แต่หวังเห็นการลดดื่มของมึนเมาป้องกันอุบัติเหตุ


เพิ่มเพื่อน    

เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ตรงกับวันลอยกระทง กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสายน้ำ”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,213 คน พบว่า

ในงานเทศกาลลอยกระทง 2562 นี้  “ความปลอดภัย” ที่ประชาชนอยากเห็น มากที่สุดร้อยละ 31.7 คือ การงดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดเพื่อลดผลกระทบจากการดื่มสุรา อาทิอุบัติเหตุ รองลงมาร้อยละ 23.8 คือ การใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายปลอดภัยต่อสายน้ำสิ่งแวดล้อมและ ร้อยละ 20.0 คือการงดเล่นพลุดอกไม้ไฟโคมลอยโคมไฟในที่ชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้

สำหรับความเห็นต่อแนวคิด #งดลอยกระทงหรือเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองแทนการลอยกระทง นั้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 ไม่เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 51.3 ให้เหตุผลว่าเป็นประเพณีของไทยที่ทำมาแต่เดิมควรอนุรักษ์ไว้ รองลงมาร้อยละ 7.1 ให้เหตุผลว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีงามและร้อยละ 3.3 ให้เหตุผลว่างานลอยกระทง 1 ปีมีเพียงหนเดียวขณะที่ประชาชนร้อยละ 36.1 เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 20.3 ให้เหตุผลว่าจะได้ไม่เป็นการเพิ่มขยะในแม่น้ำลำคลอง รองลงมาร้อยละ 13.6 ให้เหตุผลว่าการทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดเป็นการตอบแทนคุณพระแม่คงคา และร้อยละ 2.0 ให้เหตุผลว่าปัจจุบันสามารถลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บ/app.ได้
เมื่อถามว่า “ในปีนี้จะออกไปเที่ยวงานลอยกระทงหรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.2 ระบุว่าจะออกไปเที่ยวงานโดยลอยกระทงร่วมกัน (ครอบครัวละ 1 กระทง) รองลงมาร้อยละ 12.3 ระบุว่า จะออกไปเที่ยวงานโดยจะลอยกระทงคนละใบ และร้อยละ 7.1 ระบุว่า จะออกไปเที่ยวงานแต่ในปีนี้จะไม่ลอยกระทงขณะที่ประชาชนร้อยละ 37.4 ระบุว่าจะไม่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทง โดยให้เหตุผลว่า คนเยอะวุ่นวายติดงาน/ไม่ตรงวันหยุด และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลอยกระทง 
ทั้งนี้เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าจะลอยกระทง ว่าจะเลือกซื้อหรือใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 49.4 ระบุว่าจะประดิษฐ์กระทงเองโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ 47.0 ระบุว่าจะซื้อกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น และร้อยละ 2.2 ระบุว่า จะซื้อกระทงที่เน้นความสวยงามมาก่อน
    
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1. “ความปลอดภัย”ที่ประชาชนอยากเห็น ในงานเทศกาลลอยกระทง 2562 นี้ มากที่สุด
งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดเพื่อลดผลกระทบจากการดื่มสุราอาทิอุบัติเหตุ    ร้อยละ    31.7
ใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายปลอดภัยต่อสายน้ำสิ่งแวดล้อม    ร้อยละ    23.8
งดเล่นพลุดอกไม้ไฟโคมลอยโคมไฟในที่ชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้    ร้อยละ    20.0
จัดงานรื่นเริงสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทำผิดศีลธรรม    ร้อยละ    16.7
ผู้คนแต่งกายไปเที่ยวงานสวมเครื่องแต่งกายรัดกุมปลอดภัยไม่ใส่ชุดล่อแหลม    ร้อยละ    7.4
อื่นๆอาทิ อุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำของเด็กๆ  ฯลฯ    ร้อยละ    0.4

2. ความเห็นต่อแนวคิด#งดลอยกระทงหรือเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองแทนการลอยกระทง

ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 63.9

โดยให้เหตุผลว่า        
เป็นประเพณีของไทยที่ทำมาแต่เดิมควรอนุรักษ์ไว้    ร้อยละ    51.3
เอกลักษณ์ไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีงาม    ร้อยละ    7.1
งานลอยกระทง1ปีมีเพียงหนเดียว    ร้อยละ    3.3
เป็นกิจกรรมที่ให้คนในครอบครัวได้ทำร่วมกัน    ร้อยละ    2.2

เห็นด้วย    ร้อยละ    36.1

โดยให้เหตุผลว่า        

จะได้ไม่เป็นการเพิ่มขยะในแม่น้ำลำคลอง    ร้อยละ    20.3
การทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดเป็นการตอบแทนคุณพระแม่คงคา    ร้อยละ    13.6
ปัจจุบันสามารถลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บ/app.ได้    ร้อยละ    2.0
อื่นๆอาทิ ลดโลกร้อน ป้องกันอุบัติเหตุทุกด้าน ฯลฯ    ร้อยละ    0.2

3. เมื่อถามว่า “ในปีนี้จะออกไปเที่ยวงานลอยกระทงหรือไม่”

ออกไปเที่ยวงานโดยลอยกระทงร่วมกัน
(ครอบครัวละ 1 กระทง /กลุ่มละ 1 กระทง/คู่ละ1 กระทง)    ร้อยละ    43.2
ออกไปเที่ยวงานโดยจะลอยกระทงคนละใบ    ร้อยละ    12.3
ออกไปเที่ยวงานแต่ในปีนี้จะไม่ลอยกระทง    ร้อยละ    7.1

ไม่ไป    ร้อยละ    37.4
โดยให้เหตุผลว่า        
คนเยอะวุ่นวาย    ร้อยละ    17.9
ติดงาน/ไม่ตรงวันหยุด    ร้อยละ    11.9
ไม่ได้ให้ความสำคัญ    ร้อยละ    5.6
ลอยกระทงออนไลน์แทน    ร้อยละ    1.1
อื่นๆ อาทิ สุขภาพไม่ดี แม่น้ำน้ำแห้ง กลัวไม่ปลอดภัย ฯลฯ    ร้อยละ    0.9
        
4. กระทงที่จะลอยในปีนี้จะเลือกซื้อหรือใช้กระทงแบบใด(ถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าจะลอยกระทง)

ประดิษฐ์กระทงเองโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ    ร้อยละ    49.4
ซื้อกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น    ร้อยละ    47.0
ซื้อกระทงที่เน้นความสวยงามมาก่อน    ร้อยละ    2.2
กระทงอะไรก็ได้ที่หาซื้อได้สะดวก    ร้อยละ    1.1
เน้นกระทงที่ราคาถูก    ร้อยละ    0.3
 


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"