ซูเปอร์โพลสำรวจความเชื่อมั่น'รัฐบาลลุงตู่'ทำคนไทยนอนหลับดี มีแค่ 7.3 % ไร้ความสุข


เพิ่มเพื่อน    

16 พ.ย.62- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีหลักเกณฑ์คำนวนค่าดัชนีดังนี้ นำสัดส่วนของผู้ตอบในทางบวกหักออกจากสัดส่วนของผู้ตอบในทางลบและบวกด้วย 100 ถ้าค่าคะแนนได้เกิน 100 ถือว่าเชื่อมั่น ถ้าต่ำกว่า 100 ถือว่าไม่เชื่อมั่น ผลการศึกษาพบว่า

ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ ที่ได้คะแนนความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ ด้านความมั่นคง ความสงบของบ้านเมือง ได้ 175.47 คะแนน รองลงมาคือ ด้านความแข็งแกร่งของค่าเงิน ได้ 160.95 คะแนน อันดับสาม ด้านการให้บริการของธนาคารรัฐ ได้ 154.84 คะแนน

อันดับสี่ ได้แก่ ด้านสุขภาพของประชาชน ได้ 150.92 คะแนน อันดับห้าได้แก่ ด้านการศึกษา ได้ 143.18 คะแนน อันดับหก ได้แก่ ด้านพลังงาน ได้ 141.40 คะแนน อันดับเจ็ด ได้แก่ การมีงานทำของประชาชน ได้ 114.50 คะแนน อันดับแปด ได้แก่ ด้าน การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 103.96 คะแนน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ด้านเงินในกระเป๋าของประชาชน ได้ 95.81 คะแนน เป็นตัวเดียวที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในการสำรวจพบครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ความสุขจากการนอน ของประชาชนพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.6 มีความสุข แต่ร้อยละ 26.1 ตอบ กลาง ๆ และร้อยละ 7.3 ที่ตอบว่า ไม่มีความสุข ส่วนสาเหตุของคนที่ตอบว่ามีความสุขจากการนอนระบุว่า ทำใจได้ถึงเวลานอนคือนอน ได้พัก ไม่คิดมาก ทุกอย่างดี ยึดหลักศาสนา ปฏิบัติธรรม ได้ที่นอนดี และสุขภาพดี เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มคนที่ตอบ กลาง ๆ ระบุว่า มีปัญหาเศรษฐกิจ มีปัญหาสุขภาพ เครียด วุ่นวาย นึกถึงเงินในกระเป๋า เป็นธรรมดา เป็นต้น และกลุ่มคนที่ตอบว่าไม่มีความสุข ระบุว่า สุขภาพแย่ นึกถึงเงินในกระเป๋า ตกงาน ทำมาหากินขัดสน เครียดจัด เศรษฐกิจแย่ เป็นต้น.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"