'อิศรา' เผย 8 ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงานพ้นตำแหน่งพร้อม 'ธนาธร'


เพิ่มเพื่อน    

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อ20 พ.ย.2562 ศาลรัฐธรรนูญ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง วินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลง โดยนับตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 เนื่องจากในการสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ยังถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ประกอบธุรกิจสื่อ ซึ่งเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

การพ้นตำแหน่งดังกล่าวของนายธนาธรเป็นผลทำให้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงาน (ผู้ช่วย ส.ส.) ประจำตัวนายธนาธรต้องสิ้นลงด้วย?

ใครบ้าง?

1.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ประจำตัว ส.ส. นายธนาธร

2.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ชำนาญการ ประจำตัว ฯ

3.น.ส.วนาพร ปัญญาชาติรักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ชำนาญการ ประจำตัว ฯ

ผู้ช่วยดำเนินงาน (ผู้ช่วย ส.ส.) 5 คนได้แก่ 1.นายพชร ปองเงิน 2.น.ส.นพมาศ การุญ 3.นายวชิรวิทย์ คงคาลัย 4.นายศุภชัย เสียงจันทร์ 5.นายวรยุทธ มูลเสริฐ

นตพฒน แตมไพโรจน

@ นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ 

รณวต หลอเลศสนทร 1 300x300

@ นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร 

(หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก https://en.futureforwardparty.org/1196)

สำนักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร มีตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีรายชื่อเป็นผู้บริจาคเงิน 2 ล้านบาท นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค บริจาค 3.5 ล้านบาท (อ่านประกอบ: ‘ธนาธร-เมีย-แม่ยาย’บริจาคเงินให้ อนค. 22.2 ล.จากยอดรวม 39.5 ล.ก่อนเลือกตั้ง) ขณะที่ผู้ช่วย ส.ส. 5 คนนั้น สำนักข่าวขอิศรานำข้อมูลมารายงานไปแล้วบางคนเป็น นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง (อ่านประกอบ:เปิดรายชื่อ 13 ผู้ช่วย ส.ส. ‘ธนาธร-ช่อ-ปิยบุตร’ ใครบ้าง?)

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ วันที่ 9 ธ.ค.2554 ข้อ 14 ระบุว่า “ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นตำแหน่งก่อนวาระ เมื่อ ... (6) สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”
สำหรับค่าตอบแทนนั้น ตามระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ข้อ 3 กำหนด ค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 1 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 24,000 บาท ผ้ชำนาญการประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 2 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 5 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 12,000 บาท

ต่อมาวันที่ 19 ต.ค. 2555 มีการออกระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 กำหนด ค่าตอบแทนผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"