ภูเก็ตเตรียมจัดงานสมโภช 'พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีฯ' 13-17 ธ.ค.นี้


   

5 ธ.ค.62 - นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าด้วยวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 ณ วัดเจริญสมณกิจ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำหรับรูปแบบการจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสก์รังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสีวัดเจริญสมณกิจ ประกอบด้วย 1) การจัดงานปฏิบัติธรรม "บวชเนกขัมมะ" (บวชชีพราหมณ์) ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 2) การแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเถรานุเถระ ที่มาร่วมพิธีฯ ตั้งแต่วันที่ 13 -17 ธันวาคม 2562 3) การจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคลพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ "หลวงปูมั่น ภูริทัตโต" "หลวงตามหาบัว"และ"หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"โดยริ้วขบวนแห่จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร)ไปยังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

4) พิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุของ"หลวงปูมั่น ภูริทัตโต" "หลวงปู่เสาร์ กันตสึโล" "หลวงตามหาบัว"และ "หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี" มาประดิษฐาน ณ พระอัฐิธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 หลังจากขบวนแห่กลับจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) มายังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

5) พิธีบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ "หลวงปูมั่น ภูริทัตโต" "หลวงปูเสาร์ กันตสีโล" "หลวงตามหาบัว" และ"หลวงปูเทสก์ เทสรังสี" ณ พระบรมธาตุเจดีย์ฯ ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

6) พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 14.00 น. 7) งานนิทรรศการ "พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐานกองทัพธรรมสู่แดนใต้" และ "งานครบรอบ 150 ปีชาตกาลหลวงปูมั่น ภูริทัตโต" และประวัติการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

อนึ่ง ที่มาของการจัดงาน "พิธีอัญเชิญ และบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสี" เกิดจากที่พระอธิการจำรัส จันทโชโต ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ได้รับพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาประดิษฐาน ณ วัดเจริญสมณกิจ เมื่อวัน 13 มีนาคม พ.ศ.2554

โดยมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชน จัดหาที่สำหรับสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาดุ พระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาคณะสงฆ์ฝายธรรมยุตินิกายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนไว้ในที่เหมาะสมและมั่นคงถาวรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชา จึงได้เริ่มการจัดหาซื้อที่ดินในปี พ.ศ.2556 และวางแผนการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

โดยมีนัยให้พุทธศาสนสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเป็นหลักฐานปรากฏอยู่แห่งพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเครื่องหมายแสตงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์สายพระกรรมฐาน โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปูมั่น ภูริทัตโต หลวงปูเทสก์ เทสรังสี เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานสายพระกรรมฐานในภาคใต้ และจังหวัดภูเก็ต โดยมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นกำลังหลักในฝ่ายธรรมยุต จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ "พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์" การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 จึงมีการดำริจัดงานพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ ตลอดจนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และจัดให้มีงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสืที่ปกติทางวัดจัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562

ในปีนี้จัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และงานสมโภชในคราวเดียวกัน คณะกรรมการจัดงานวัดเจริญสมณกิจ จึงมีมติจัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ งานโสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปุ่เทสก์ เทสรังสี ในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562 ณ วัดเจริญสมณกิจ หรือวัดหลังศาล ดังกล่าว โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันที่ 15 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคลพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทสก์และหลวงตามหาบัว โดยมีริ้วขบวนที่สวยงามเคลื่อนออกจากลานมังกร ผ่านตามเส้นทาง ถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนหลวงพ่อ และถนนสุรินทร์ตรงขึ้นไปยังวัดหลังศาล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชื่นชมความสวยงามของริ้วขบวนดังกล่าวได้ตามเส้นทางที่กำหนด และขอความกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ริ้วขบวนผ่าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชน


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'