ภูเก็ตเตรียมจัดงานสมโภช 'พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีฯ' 13-17 ธ.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

5 ธ.ค.62 - นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าด้วยวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 ณ วัดเจริญสมณกิจ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำหรับรูปแบบการจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสก์รังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสีวัดเจริญสมณกิจ ประกอบด้วย 1) การจัดงานปฏิบัติธรรม "บวชเนกขัมมะ" (บวชชีพราหมณ์) ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 2) การแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเถรานุเถระ ที่มาร่วมพิธีฯ ตั้งแต่วันที่ 13 -17 ธันวาคม 2562 3) การจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคลพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ "หลวงปูมั่น ภูริทัตโต" "หลวงตามหาบัว"และ"หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"โดยริ้วขบวนแห่จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร)ไปยังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

4) พิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุของ"หลวงปูมั่น ภูริทัตโต" "หลวงปู่เสาร์ กันตสึโล" "หลวงตามหาบัว"และ "หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี" มาประดิษฐาน ณ พระอัฐิธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 หลังจากขบวนแห่กลับจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) มายังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

5) พิธีบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ "หลวงปูมั่น ภูริทัตโต" "หลวงปูเสาร์ กันตสีโล" "หลวงตามหาบัว" และ"หลวงปูเทสก์ เทสรังสี" ณ พระบรมธาตุเจดีย์ฯ ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

6) พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 14.00 น. 7) งานนิทรรศการ "พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐานกองทัพธรรมสู่แดนใต้" และ "งานครบรอบ 150 ปีชาตกาลหลวงปูมั่น ภูริทัตโต" และประวัติการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

อนึ่ง ที่มาของการจัดงาน "พิธีอัญเชิญ และบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสี" เกิดจากที่พระอธิการจำรัส จันทโชโต ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ได้รับพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาประดิษฐาน ณ วัดเจริญสมณกิจ เมื่อวัน 13 มีนาคม พ.ศ.2554

โดยมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชน จัดหาที่สำหรับสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาดุ พระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาคณะสงฆ์ฝายธรรมยุตินิกายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนไว้ในที่เหมาะสมและมั่นคงถาวรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชา จึงได้เริ่มการจัดหาซื้อที่ดินในปี พ.ศ.2556 และวางแผนการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

โดยมีนัยให้พุทธศาสนสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเป็นหลักฐานปรากฏอยู่แห่งพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเครื่องหมายแสตงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์สายพระกรรมฐาน โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปูมั่น ภูริทัตโต หลวงปูเทสก์ เทสรังสี เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานสายพระกรรมฐานในภาคใต้ และจังหวัดภูเก็ต โดยมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นกำลังหลักในฝ่ายธรรมยุต จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ "พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์" การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 จึงมีการดำริจัดงานพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ ตลอดจนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และจัดให้มีงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสืที่ปกติทางวัดจัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562

ในปีนี้จัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และงานสมโภชในคราวเดียวกัน คณะกรรมการจัดงานวัดเจริญสมณกิจ จึงมีมติจัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ งานโสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปุ่เทสก์ เทสรังสี ในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562 ณ วัดเจริญสมณกิจ หรือวัดหลังศาล ดังกล่าว โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันที่ 15 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคลพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทสก์และหลวงตามหาบัว โดยมีริ้วขบวนที่สวยงามเคลื่อนออกจากลานมังกร ผ่านตามเส้นทาง ถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนหลวงพ่อ และถนนสุรินทร์ตรงขึ้นไปยังวัดหลังศาล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชื่นชมความสวยงามของริ้วขบวนดังกล่าวได้ตามเส้นทางที่กำหนด และขอความกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ริ้วขบวนผ่าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชน


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน