MEA ร่วมสนับสนุน 5 ล้านบาท สร้างสถานีไฟฟ้ารองรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ


เพิ่มเพื่อน    

 

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ ยิ่งให้ยิ่งได้ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้กับ ผช.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

 

สำหรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถือเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการในด้านการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการทำวิจัยทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง รองรับความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ 20,942.5 kVA พร้อมทั้งการปรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่แรงดัน 24 kV ซึ่ง MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โดย MEA สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน 5 ล้านบาท จากมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 29.5 ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'