MEA ร่วมสนับสนุน 5 ล้านบาท สร้างสถานีไฟฟ้ารองรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ


   

 

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ ยิ่งให้ยิ่งได้ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้กับ ผช.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

 

สำหรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถือเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการในด้านการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการทำวิจัยทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง รองรับความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ 20,942.5 kVA พร้อมทั้งการปรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่แรงดัน 24 kV ซึ่ง MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โดย MEA สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน 5 ล้านบาท จากมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 29.5 ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'