หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เซ็นคำสั่งตั้ง 5 กรรมการสับ '3 งูเห่า'


   

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ  , น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ,  นายขจิตร ชัยนิคม 

7 ธ.ค. 62 -  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนามในคำสั่งพรรคเพื่อไทยที่ 0153/2562  เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส.ส.ของพรรคไม่ปฏิบัติตามมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน

โดยคำสั่งระบุว่าตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีมติเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นไปตามอุดมการณ์และนโยบายของพรรคที่จะต้องคัดค้านต่อต้านการรัฐประหาร ดังนั้น เมื่อจะมีการตรวจสอบการกระทำต่างๆของคณะรัฐประหารที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องที่ ส.ส.ของพรรคและสมาชิกพรรคต้องให้การสนับสนุน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ส.ส.พรรครัฐบาลเสนอให้ลงคะแนนใหม่ โดยมีเจตนาจะล้มญัตติดังกล่าว ได้มี ส.ส. ของพรรค จำนวน 3 คน ร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุมในการลงมติครั้งนี้ด้วย เมื่อนั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคและภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่มติพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นชอบไม่ให้ ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง กรณี ส.ส. ของพรรคทั้งสามคนได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 63 (7) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้องค์ประกอบ 1. พลตำรวจโทวิโรจน์   เปาอินทร์  ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ   กรรมการ 3.นายภูมิธรรม   เวชยชัย   กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล   กรรมการ 5. นายวัฒนา    เตียงกูล  เลขานุการ

ทั้งนี้กรรมการมีอำนาจหน้าที่ 1. ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ ส.ส.ของพรรคได้เข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณาญัตติข้างต้น 2. เชิญ ส.ส.ของพรรคที่เกี่ยวข้องและที่มีข้อมูลมาให้ข้อเท็จจริงหรือส่งมอบเอกสารหลักฐาน 3. สรุปข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้าพรรคเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับส.ส.ทั้ง 3 คนที่ตรวจตั้งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี.  


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?