ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองน้ำดี ไม่ขายเสียงทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง


   

 

8 ธ.ค.2562  สวนดุสิตโพล ทำแบบสำรวจ การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน  โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ 2 การทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง   ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็เป็นที่จับตามองของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของนักการเมืองที่อยู่ในสภาและนอกสภาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมอยู่ในขณะนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,263 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนชื่นชม
 อันดับ 1    ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต     58.90%       
อันดับ 2    ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน     44.34%       
อันดับ 3    เสียสละ ทุ่มเท เป็นกลาง ตรงไปตรงมา    34.74%       
อันดับ 4    เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน เป็นปากเป็นเสียง    33.33%       
อันดับ 5    เข้าถึง ใกล้ชิดประชาชน ดูแลสม่ำเสมอ     14.99%     

2. การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง
 อันดับ 1    ขายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง    40.04%       
อันดับ 2    ไม่ทำงาน ดีแต่พูด                38.63%       
อันดับ 3    ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง    32.48%       
อันดับ 4    ทำงานช้า ไม่มีประสิทธิภาพ            29.50%       
อันดับ 5    ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่     24.32%     

3. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “นักการเมือง” ณ วันนี้ คือ 
 อันดับ 1    เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี     42.92%       
อันดับ 2    ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์     39.32%       
อันดับ 3    มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม    37.28%       
อันดับ 4    ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย    18.30%       
อันดับ 5    เลิกเล่นเกมการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย    15.81%     


 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"