ออกกฎคุมเข้มรถรับ-ส่งนักเรียน!บังคับใช้ก.พ.2563


   

08 ธ.ค.2562 -  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 300 ง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แล้ว ซึ่งเนื้อหาของระเบียบดังกล่าวเป็นปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536 ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้าง รับ - ส่งนักเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรืออยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเนื้อหาของระเบียบได้คุมเข้มตั้งแต่ลักษณะของรถโรงเรียนที่จะนำมารับ - ส่งนักเรียน ที่จะต้องมีสัญลักษณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เครื่องดับเพลิง รวมถึงค้อนทุบกระจกและเหล็กชะแลง

นอกจากนั้นยังได้กำหนดหน้าที่ของทั้งโรงเรียน, ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียน, คุณสมบัติพนักงานขับรถโรงเรียน และผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างเดินทางด้วย โดยระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 15 ข้อด้วยกัน
 

อ่านรายละเอียดที่นี่


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'