'ธนาธร-อนาคตใหม่'โคม่า!'ศรีสุวรรณ'เปิดเอกสารลับ'กกต.'คดีกู้เงิน 161,200,000 บาท


เพิ่มเพื่อน    

9 ธ.ค. 62 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความว่า "ยุบ หรือ ไม่ยุบ ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วครับบบบ" พร้อมโพสต์เอกสาร ซึ่งเป็นความเห็นของพ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  โดยเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

ความเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สำนวนนี้นายศรีสุวรรณ จรรยาผู้ร้องที่ 1 นายสุวัชร สังขฤกษ์ ผู้ร้องที่ 2 ได้ร้องคัดค้านว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 1 กระทำโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ประกอบมาตรา 124 และมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 กล่าวคือการบริจาคเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้แก่พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 2 เกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามรายงานการไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญากู้เงินสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ถูกร้องที่ 1 และที่ 2 จำนวน 161,200,000 ท ฉบับลงวันที่ 2 มกราคม 2562 (เอกสารหน้า 125) นั้นนายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นผู้ลงนามในสัญญากู้อ้างว่าผู้ถูกร้องที่ 1 ให้ผู้ถูกร้องที่ 2 กู้เงินโดยจ่ายเป็นสำเนาเช็คเงินผู้จำนวน 1 ฉบับโดยมีหลักฐานสำเนาเช็คหลักฐานการชำระหนี้คืนบางส่วน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ลงมติให้กู้เงินจากผู้ถูกร้องที่ 1 ซึ่งจะส่งมาประกอบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 แต่ก็ไม่ยอมส่งมาประกอบการพิจารณา จึงเป็นข้อพิรุธประกอบกับการกู้ยืมเงินมิได้เป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ 2560 มาตรา 62 (1)-(7) ซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

ดังนั้นจึงน่าเชื่อว่าเงินจำนวน 161,200,000บาทดังกล่าว เป็นเงินบริจาค  ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "บุคคลใดจะบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีได้..." 

และวรรคสองบัญญัติว่า "พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้" 

และมาตรา 124 วรรค 1 บัญญัติว่า "ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี" 

และมาตรา 125 บัญญัติว่าพรรคการเมืองใดรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมูลค่าเกินที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคมีกำหนด 5 ปีและให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน

จึงเห็นควรดังดำเนินการดังนี้ 

1. ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 1 ในความผิดตามมาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี 

2. ดำเนินคดีอาญาแก่พรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องที่ 2 ในความผิดตามมาตรา 66 วรรคสองประกอบมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ 2560 และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่มีกำหนด 5 ปีและขอให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ในมาตรา มาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน 

จึงขอเสนอความเห็นพร้อมสำเนามาเพื่อประกอบการพิจารณาอันหนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีเรื่องเร่งด่วนให้เสนอสำนวนต่อที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา.


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?