รมว.อว.เตรียมนำโครงการยุวชนอาสาแก้ป้ญหาความยากจน 


เพิ่มเพื่อน    

12ธ.ค.62-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า เร็วๆ นี้ ตนจะลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่ง 1 เป็นใน 4 จังหวัด ยากจนที่สุดของประเทศและเป็นจังหวัดนำร่องโครงการ“ยุวชนอาสา” ซึ่งเป็นโครงงานที่ทำร่วมกับชุมชน โดยมีนิสิต/นักศึกษา จากหลากหลายสาขา ลงไปศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลชุมชน เพื่อนำมาวางโครงงานและนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา มาบูรณาการ ทำงานร่วมกับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน โดยระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 83 โครงงาน ลงชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 83 ตำบล ใน 15 อำเภอ จาก ทั้งหมด 18 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ จากฐานข้อมูล จ.กาฬสินธุ์มีจำนวนคนจน จำนวน 12,916 คน ในการลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา ครบคลุมคนจน 4,527 คน คิดเป็นร้อย 35.05 ของคนจนทั้งหมด 


นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ​โครงการยุวชนอาสา มี  9 มหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ตนจะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยและปฐมนิเทศยุวชนอาสา จำนวน 800 คนที่จะต้องไปอยู่กับชาวบ้าน 1 ภาคการศึกษาแล้วประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง นำองค์ความรู้ที่หลากหลาย ในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อลดความเหลือมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่ 


"สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ อว.ตั้งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีตัวชี้วัดเป้าหมาย คือ 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7) และ 2.สัดส่วนคนจนลดลง (ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี) มีประเด็นการพัฒนา ศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข"รมว.อว.กล่าว
 


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน