“นวดไทย”ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ วธ.ลุยต่อยื่น”สงกรานต์เฟสติวัล-ต้มยำกุ้ง”  


เพิ่มเพื่อน    


13 ธ.ค. 62-ที่วัดพระเชตุพนฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกครั้งที่14 ระหว่างวันที่8- 14 ธันวาคม2562 ณกรุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียมีวาระประกาศผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้The Intangible Cultural Heritage (ICH) ประจำปี2019 จำนวนรวม51 รายการประกอบด้วย-Urgent List (6 รายการ) -Representative List (42 รายการ) และ-Good Practice List (3 รายการ) โดยนวดไทยจัดอยู่ในกลุ่มRepresentative List of ICH หรือรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งในที่ประชุมมีมติรับรองและประกาศให้ “นวดไทย” NUAD THAI ขึ้นทะเบียนในรายการดังกล่าวซึ่งนวดไทยเป็นมรดกฯของไทยรายการที่สองที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกต่อจากรายการโขนที่ขึ้นไปเมื่อปลายปี2561 โดยการเสนอนวดไทยในปี2562 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งที่3/2559 เมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์2560 มีมติเห็นชอบการจัดทำข้อมูลโขนและนวดไทยเพื่อเตรียมการเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ วธ.เสนอเมื่อวันที่28 มีนาคม 2560 ตามเอกสารนำเสนอนวดไทย(ภายใต้ชื่อNUAD THAI) ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

     นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า นวดไทยถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระพุทธศาสนาและเป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ มีองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการนวดมากกว่า 50 องค์กร อาทิสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงภาควิชาชีพได้แก่ สภาการแพทย์แผนไทย และยังมีสถาบันการเรียนการสอนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ มีการใช้นวดไทยในการดูแลสุขภาพในครัวเรือนและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ มีหมอนวดพื้นบ้านทั้งประเทศรวม 25,205 คนมีบุคลากรสถานประกอบการเอกชนที่ให้บริการนวดไทยเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพทุกจังหวัด นอกจากจะได้รับความนิยมในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยมเดินทางมาใช้บริการแล้วมีจำนวนมากที่สมัครเรียนนวดแผนไทยในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่วัดวัดโพธิ์มีผู้สำเร็จวิชานวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ไปแล้วมากกว่า 2 แสนคน จาก145 ประเทศเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากแก่หมอนวดแผนไทยตามเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นนิวยอร์กลอนดอนและฮ่องกง


รมว.วธ. กล่าวว่า นวดไทยได้รับการรับรองจากยูเนสโกด้วยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกประกอบด้วย1.นวดไทยสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามที่นิยามไว้ในมาตรา2 ของอนุสัญญาฯจัดอยู่ในสาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเป็นภูมิปัญญาที่มีพัฒนาการเริ่มในระดับครอบครัวและชุมชนเกษตรกรรมและพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่ใช้มือหรือส่วนต่างๆของร่างกายในการปรับพลังและโครงสร้างของร่างกายโดยไม่ใช้ยาเพื่อบำบัดความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมในเส้นติดขัดและทำให้ธาตุทั้ง4 ในร่างกายเป็นปกติ2.การขึ้นทะเบียนนวดไทยจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลกและสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์จะกระตุ้นให้นานาชาติสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอนวดไทยคนในชาติร่วมกันปกป้องภูมิปัญญาการนวดไทยไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางเสื่อมเสียนอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาอาทิการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยนวดที่เหมาะสมกับกลุ่มชน 3.มีมาตรการส่งเสริมและรักษาอย่างละเอียดที่สามารถคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาฯนั้นได้โดยรัฐไทยมีการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของภูมิปัญญาการนวดไทยโดยได้วางระบบการคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาทั้งที่เป็นของชาติและของบุคคลกำหนดมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการนวดไทยทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนด้านผู้นวดด้านการให้บริการและด้านสถานที่ให้บริการรวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน และคุณสมบัติที่สำคัญคือชุมชนกลุ่มคนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมได้รับทราบ ให้ความเห็นชอบและยินยอมพร้อมใจในการเสนอนวดไทย5.นวดไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยวธ.ในสาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านแล้ว 

    “ ในนามรัฐบาลจะส่งเสริมนวดไทยไปสู่นานาชาติและให้สามารถเปิดบริการนวดไทยเป็นสถานประกอบการได้โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดต้องผ่านการอบรมความรู้อย่างถูกต้องที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยได้จัดอบรมหมอนวดไทยได้รวมถึงผู้เรียนนวดแผนโบราณจากวัดพระเชตุพนและมีการฝึกอบรมจากภาคีเครือข่าย  รวมแล้วมีผู้นวดไทยไม่น้อยกว่า5แสนคนเป็นช่องทางประกอบอาชีพการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอยากให้ทุกคนรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติบำบัด ซึ่งนวดไทยถือว่าตอบโจทย์จากนั้นในปี2563 จะเสนอประเพณีสงกรานต์หรือ‘Songkran festival’  เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้โดยจะเสนอควบคู่กับรัฐบาลจีน เนื่องจากเมืองสิบสองปันนาของจีนก็มีประเพณีสงกรานต์เหมือนกัน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาว พม่า ซึ่งมีประเพณีสงกรานต์ โดยเป็นเจ้าภาพร่วมในการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เหตุผลที่เสนอประเพณีสงกรานต์ขึ้นมรดกโลกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีจุดเชื่อมโยงร่วมกันเป็นประเพณีที่แสดงถึงการขึ้นศักราชใหม่ในรูปแบบของการนับปีปฏิทิน มีการเฉลิมฉลองโดยใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนส่วนต้มยำกุ้งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2564 เชื่อว่าจะทำให้อาหารไทยต้มยำกุ้งมีราคาเพิ่มขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก“นายอิทธิพลกล่าว 

       รมว.วธ. กล่าวว่า ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์นวดไทยมรดกวัฒนธรรมฯสร้างความตระหนักรับรู้คุณค่าความสำคัญเรื่องนวดไทยให้กับประชาชนเยาวชนจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและสืบสานองค์ความรู้ของชุมชนเรื่องนวดไทยและการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรที่มีการส่งเสริมการสืบสาน นวดไทย และจัดงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนวดไทยมรดกวัฒนธรรม

     ด้านนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์ฯได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานวดไทย(ฉบับที่1 ) พ.ศ.2563-2565  ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือ การสร้างมาตรฐานนวดไทยทั้งในด้านองค์ความรู้หลักสูตรรวมถึงระบบบริการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ในระดับชุมชนซึ่งเป็นตันกำเนิดภูมิปัญญานวดไทยสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและในระดับสากลมีการสร้างอัตลักษณ์นวดไทยสู่ระดับโลกได้แก่การยกย่องเชิดชูเกียรติหมอไทยแห่งชาติสาขานวดไทย  สร้างพิพิธภัณฑ์การนวดไทยและรูปหล่อฤาษีดัดตนขนาดใหญ่เป็นแลนด์มารคของกรุงเทพฯ 

    “นวดไทยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชาติอีกทั้งยังอนุรักษ์ฝภูมิปัญญานวดไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยคนไทยและทั่วโลกจะได้จดจำว่าวันที่12 ธันวาคมพ.ศ. 2562 นวดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก“ นพ.ปราโมทย์ กล่าว 

     นายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ กล่าวว่า ย้อนกลับไปในหลวง รัชกาลที่9 มีพระกระแสรับสั่งถามโรงเรียนไม่มีสอนนวดไทยหรือ จึงสนองพระราชดำริ  เริ่มจัดการเรียนการสอนนวดไทยเมื่อปี2505 ก่อนหน้านี้ ไม่มีสอนมาก่อนสืบทอดจนปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณทรงพระราชทานแนวทางไว้ ทางโรงเรียนพยายามสืบทอดอย่างเต็มที่ การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องที่น่ายินดีถือว่าการนวดไทยเป็นที่หนึ่งของโลก ทำให้นวดไทยมีเกียรติมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี เพราะที่ผ่านมาคนบางกลุ่มนำนวดไทยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพนวดไทยอีกกลุ่มพยายามรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมสร้างรายได้ให้ตนเองและชาติ


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก