'โพลสวนสุนันทา'สำรวจประชาชนเอาด้วยใช้กัญชาสันทนาการ


เพิ่มเพื่อน    

17ธ.ค.62-  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชา” โดยทำการสำรวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,200 คน ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 40.90% เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ หากเจ็บป่วยจะลองใช้กัญชาทางการแพทย์ 78.67% และเห็นด้วยอย่างยิ่งหากมีการใช้กัญชาสันทนาการในประเทศไทย 43.5% ถ้ามีโอกาสจะทดลองใช้กัญชาสันทนาการ 71.33 % อย่างแน่นอน

เมื่อถาม ความเห็นว่ากัญชามีประโยชน์หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 40.92 เห็นว่ากัญชามีประโยชน์อย่างยิ่ง รองลงมา คือ มีประโยชน์  ร้อยละ 18.75 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.42 ไม่มี ร้อยละ 7.33 และร้อยละ 12.58 เห็นว่าไม่มีอย่างยิ่ง

ส่วนประเด็นทราบเกี่ยวกับกัญชาในเรื่องใดบ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ร้อยละ 91.25 รองลงมาคือ ครัวเรือน ร้อยละ 89.50 สันทนาการ ร้อยละ 85.0 ไม่ทราบ ร้อยละ 7.17 และอื่นๆ ร้อยละ6.25  ทั้งนี้ ร้อยละ 90.41 ทราบว่าสามารถรักษาโรคมะเร็ง รองลงมาคือ โรคระบบประสาท ร้อยละ 29.33 โรคลมชัก ร้อยละ 22.92 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 21.83 อัลไซเมอร์ ร้อยละ 18.75 พาร์กินสัน ร้อยละ 15.16 โรคอื่นๆ ร้อยละ 3.83 โดย ร้อยละ 40.92 เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ รองลงมาคือ ร้อยละ 20.42 เห็นด้วย ร้อยละ 18.75 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ12.58 และ ร้อยละ 7.33 ไม่เห็นด้วย 

สำหรับการใช้กัญชาสันทนาการนั้น ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการนำมาใช้ ร้อยละ43.50 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยร้อยละ 6.67  ไม่แน่ใจ ร้อยละ19.83  ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 4.83  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 25.17 ซึ่งร้อยละ 71.33 เห็นว่าถ้ามีโอกาสจะทดลองใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการอย่างแน่นอน ร้อยละ 28.67 ไม่ทดลอง.


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน