คลอดแล้ว!ระเบียบเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องหา


เพิ่มเพื่อน    

26 ธ.ค. 62 - นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนามในระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562

โดยที่มาตรา ๒๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพาษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดได้และคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในดคีอาญาต้องได้รับการพิจารณ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายวิพิจารณาความอาญา มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัตตั้งศาลแขวงและวิธีพิจาณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัจิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. ๒๕๕๓และมาตรา๘แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้นำตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปศาลหรือยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเปิดทำการในวันหยุด 

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาให้มีการนำตัวไปศาลโดยเร็ว และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ใด้รับการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเร็ว จึงสมควว่างระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕แห่งพระธรรมนุญศาลยุติธรรม ประธานศานศาลฎีกาจึงวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศลยุติธรรม ดังต่อไปนี้


ไม่ได้คุยเรื่อง "หมอชาญชัย" ซะนาน วันนี้คุยกันลืมกันหน่อย ยังจำกันได้ใช้มั้ย?

ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.