ถึงเยาวชนของประเทศไทย


เพิ่มเพื่อน    

 อยากให้เยาวชนทั้งหลายตระหนักว่า ณ เวลานี้ประเทศไทยกำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเพราะแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนามาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว เพราะพฤติกรรมที่ฉ้อฉลของนักการเมืองบางคน แม้ว่าเวลานี้เสน่ห์ของนักการเมืองที่ทำร้ายประเทศไทยอ่อนลง แต่ก็มีนักการเมืองคนใหม่ที่มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติและสถาบันสำคัญของประเทศ พวกเขาใช้วาทกรรมที่สวยหรูที่จะอ้างความเป็นฝ่ายประชาธิปไตย และมองฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นในการดำรงรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศว่าเป็นฝ่ายเผด็จการ พวกเขาดูถูกประเทศไทยที่เป็นมาตุภูมิที่พวกเขาควรจะกตัญญู พวกเขาดูถูกขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของคนไทยที่รักชาติ เขาทำตัวเป็นศัตรูกับทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ และค้ำพระราชบัลลังก์ พวกเขากำลังใช้ความสามารถในการทำสงครามข่าวสารเพื่อที่จะครอบงำความคิดของเยาวชนของชาติ ให้มีความชิงชังประเทศชาติและสิ่งที่ดีงามหลายๆ อย่างของประเทศ

ประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร พวกเขาพยายามสร้างวาทกรรมให้เยาวชนมองเห็นว่าชีวิตของเยาวชน เป็นชีวิตที่ไร้อิสรเสรี เป็นชีวิตที่ถูกครอบงำ เป็นชีวิตที่ถูกลิดรอนสิทธิ เยาวชนของชาติควรถามตัวเองดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นจริงหรือ ท่านไร้เสรีภาพจริงหรือ ท่านถูกครอบงำจริงหรือ ท่านถูกกดขี่ข่มเหงจริงหรือ แทนที่จะหลงเชื่อวาทกรรมที่วายร้ายตัวใหม่ทางการเมืองพยายามที่จะครอบงำความคิดของพวกท่านง่ายๆ โดยไม่พิจารณาสภาพที่แท้จริงของชีวิตท่าน เป็นชีวิตที่ท่านมีเสรีภาพที่จะอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุขมากกว่าประชาชนของอีกหลายๆ ประเทศ ทั้งประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย และประเทศที่อยู่ไกลประเทศไทย

อยากจะขอบอกเยาวชนไทยว่า พวกท่านทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่ในประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้ ประเทศไทยมีเสรีภาพมากกว่าหลายๆ ประเทศบนโลกใบนี้ ลองมองประเทศรอบๆ บ้านเราที่เป็นสมาชิก ASEAN ด้วยกัน แล้วท่านจะรู้ว่าคนไทยมีเสรีภาพมากกว่าประชาชนอื่นๆ ที่อยู่รอบบ้านเรา คนไทยมีน้ำใช้ มีไฟฟ้าใช้ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีการคมนาคมที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก และเรากำลังจะมีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ ด้วยความใส่ใจของรัฐบาล เรามีวัฒนธรรมที่ชาวโลกยอมรับว่าโดดเด่นและน่าสนใจ เรามีภูมิประเทศที่ดี เรามีทำเลที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกัน แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่จะทำให้คนไทยที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เพราะเรามีสถาบันที่สำคัญของประเทศคือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ดีงามและมั่นคง

ประเทศไทยเป็นพหุสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์ หลายศาสนา แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน เราให้เกียรติกัน เราให้โอกาสกัน ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่ไม่มีการรบราฆ่าฟันกันระหว่างคนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างเผ่าพันธุ์ และต่างศาสนา ทั้งนี้เพราะทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยที่ “รู้รัก รู้สามัคคี” จนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติยกย่องให้เป็นประเทศที่น่าจะมาเที่ยว ประเทศที่น่าจะมาอยู่ ประเทศที่น่าจะมาทำงาน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกเราสมควรที่จะมีทัศนคติ “ชังชาติ” กระนั้นหรือ

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สืบสานมาแต่โบราณเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเรามีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจ เรามีธรรมชาติทั้งทะเล ถ้ำ ภูเขา และแม่น้ำที่มีความงดงามดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน เราเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เรามีบูรพกษัตราธิราชเจ้าหลายพระองค์ที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความร่วมมือกับบรรพชนของเรา ทำให้เรามีผืนแผ่นดินที่เป็นสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยอันร่มเย็น ที่ประชาชนหลายๆ ชาติเขายังอิจฉาเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ สมควรแล้วหรือที่เราจะหลงเชื่อวาทกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จูงใจให้เรากลายเป็นคนชังชาติ ที่ไม่กตัญญูต่อแผ่นดินที่เป็นมาตุภูมิของเรา หากเราได้ยินคนมาเรียกประเทศไทยของเราว่าเป็น “กะลาแลนด์” เราจะเห็นคล้อยตามพวกเขากระนั้นหรือ เราจะเชื่อว่าประเทศไทยเราเป็นเช่นนั้นจริงหรือ

หากเยาวชนของเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย อย่างคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ และได้มีโอกาสไปเยือนประเทศต่างๆ ในโลก เราเชื่อว่าเยาวชนของเราจะมีสำนึกชาตินิยม และจะมีความรักชาติมากกว่าที่เป็นอยู่ และจะไม่ถูกครอบงำโดยนักการเมืองตัวร้ายที่พยายามบ่มเพาะความชังชาติ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสั่นคลอนสถาบันที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศ ด้วยความหลงใหลระบอบการปกครองของบางประเทศในซีกโลกตะวันตก โดยไม่ได้พิจารณาบริบทของประเทศไทยที่แตกต่างจากบริบทของประเทศเหล่านั้น และบทบาทของสถาบันต่างๆ ของประเทศไทยก็มีคุณกับประเทศไทย แตกต่างจากสถาบันแบบเดียวกันที่มีอยู่ในประเทศตะวันตก เยาวชนจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมตัววายร้ายทางการเมืองในเวลานี้จึงมีความคิดและการกระทำที่เป็นศัตรูกับทหาร ที่ทำหน้าที่ในการค้ำสถาบันสำคัญของประเทศไทย ทำไมเขาจึงต้องการให้กองทัพของไทยมีความอ่อนแอ

เวลานี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็มีวายร้ายทางการเมืองใช้วาทกรรมว่าเรามีรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการสืบทอดอำนาจ เยาวชนต้องศึกษาให้ดีว่าประเทศไทยเรามีรัฐประหารเพราะอะไร ลองตั้งคำถามดูว่าที่ทหารต้องทำการรัฐประหารนั้น เป็นเพราะทหารกระหายอำนาจ อยากเป็นใหญ่ในแผ่นดิน หรือนักการเมืองมีพฤติกรรมที่เลวร้ายและเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ ทหารจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจแล้วเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ปฏิรูปประเทศชาติให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อยากให้เยาวชนศึกษาให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ว่าตอนที่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนที่จะมีรัฐประหาร บ้านเมืองเราเป็นอย่างไร และเมื่อมีการทำรัฐประหาร มีรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร บ้านเมืองเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศชาติ และไม่ถูกครอบงำโดยนักการเมืองตัววายร้ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสถาบันหลักที่เป็นหัวใจแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ.

 

 


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?