"อนุทิน"เปิดโครงการ"เจาะเลือดใกล้บ้าน"เพิ่มวิธีลดแออัดในรพ.


เพิ่มเพื่อน    

13 ม.ค.63-นายอนุทิน ชาญวีรกูล                     รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล” ว่า เพื่อเป็นการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย จึงได้มอบนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและการลดความแออัด       เช่น การเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือดและบริการทางห้องปฏิบัติการ การเจาะเลือดใกล้บ้านที่สถานบริการสุขภาพ             คลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.).ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการรอคอย          ในโรงพยาบาลได้มากกว่า  2-5 ชั่วโมง โดยต้องมีการวางระบบในการเก็บตัวอย่าง การส่งตัวอย่าง การส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ การกำกับดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เริ่มในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานนำร่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในพื้นที่กลุ่มโรงพยาบาลจตุรทิศ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพื่อที่จะพัฒนาและจัดระบบการให้บริการ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล 
"เรามีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีจำนวนอยู่ 19,000 คน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบสุขภาพ                  ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ เช่น การเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล "

นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์               มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้หาแนวทางการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล พบว่า ความแออัด            ในโรงพยาบาลจุดหนึ่งที่สำคัญ คือ ระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือดและบริการทางห้องปฏิบัติการ การเจาะเลือดใกล้บ้าน ที่สถานบริการสุขภาพคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ก่อนนัดพบแพทย์จะช่วยลดระยะเวลา             การรอคอยในโรงพยาบาลของประชาชนที่เข้ามารับบริการได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือด การเก็บและส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลและแบบประเมินมาตรฐานหน่วยเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล รวมทั้งจัดอบรม                    ให้กับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและเข้าใจในการดำเนินการลดความแออัด             ทางห้องปฏิบัติการและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน