จิตสำนึกอนาคตใหม่


เพิ่มเพื่อน    

             จบแต่ไม่จบ!

                ไม่ใช่ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาล

                เมื่อศาลวินิจฉัยว่า ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ต้องเป็นไปตามนั้น

                จะบิดพลิ้วไม่ได้ จะไปก่นด่าศาลยิ่งไม่ได้ใหญ่

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคท้ายบัญญัติว่า "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ"

                ฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่ยังอยู่ในสารบบพรรคการเมืองไทยต่อไป มีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

                แต่ที่ยังไม่จบคือ สิ่งที่อยู่ในคำวินิจฉัย

                นั่นคือข้อบังคับ นโยบายพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกร้องว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

                ล้มล้างตรงไหน?        

                ล้มล้างตรงที่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ของพรรคอนาคตใหม่นั้น "ห้วน"

                ไม่มีคำว่า "อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

                ประเด็นนี้ศาลวินิจฉัยว่า ไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรค แต่เป็นข้อห่วงใยของผู้ร้องในฐานะพลเมืองที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบการปกครองของประเทศ

                และศาลมีความเห็นเพิ่มเติมว่า

                "...การใช้ข้อความในข้อบังคับพรรคการเมืองควรที่จะให้มีความชัดเจน ไม่มีความคลุมเครือ แตกต่างจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ที่บัญญัติว่า 'ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข' อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔(๓) ได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา  ๑๗ วรรคสาม เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่อไป...."

                หมายความว่าหลังจากวันนี้ เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่ต้องใช้อำนาจที่มี สั่งให้พรรคอนาคตใหม่แก้ไขให้ถูกต้อง

                แต่...อะไรรู้มั้ย?

                พูดกันมานานแล้วว่า นโยบายพรรคอนาคตใหม่ ไม่เคยเขียนว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                มีเสียงท้วงติงมานานนับปี

                และแกนนำพรรคอนาคตใหม่ทุกคนรับรู้มาตลอด

                แต่ไม่เคยคิดจะแก้ไข

                ไม่แม้จะให้ความสนใจ

                มันก็กลับไปสู่คำถามที่ว่า ทำไมถึงไม่เขียนให้ครบถ้วน

                เพราะทัศนคติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่หรือไม่

                แทบทุกครั้งที่ "ธนาธร-ปิยบุตร" พูดถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็พูดแค่ประชาชน

                ทั้งที่ประเทศไทยมีประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กันเสมอมา

                ก็รอดูว่า พรรคอนาคตใหม่จะยอมแก้เอง หรือรอให้ กกต.บังคับแก้ไข

                ถ้าเป็นอย่างหลัง ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันอีก.

 

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน