โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มธ. จำนวน 16 ราย


เพิ่มเพื่อน    


22 ม.ค.2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม ๑๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม ๑๖ ราย ดังนี้

๑. นายนรนิติ เศรษฐบุตร เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางเกศรา มัญชุศรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. นายคณิต ณ นคร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕. นายจรัญ จันทลักขณา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๘. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. นายประเวศ วะสี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒. นายพินิจ บุญเลิศ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายมานิจ สุขสมจิตร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔. นายวุฒิสาร ตันไชย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕. นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๖. นายหิรัญ รดีศรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ
ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'