ก.ล.ต.แก้เกณฑ์ปลดล็อกเอสเอ็มอีระดมทุนผ่านตลาดทุน


เพิ่มเพื่อน    

23 ม.ค. 2563 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกณฑ์กำกับดูแลเปิดให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และสตาร์ทอัพ สามารถเข้าระดมทุนผ่านเครื่องมือในตลาดทุน ทั้งการระดมทุนตลาดแรก โดย ก.ล.ต. คาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์ ก่อนเริ่มบังคับใช้ได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนการจัดตั้งตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์กำกับดูแลตลาดแรก เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้กำหนดให้บริษัทไม่ต้องขออนุญาต แต่ให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ช่วยให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ผ่อนปรนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน และไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (เอฟเอ) ส่วนแนวทางของมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน โดยจำกัดประเภทผู้ลงทุน มุ่งเน้นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์  มีทรัพย์สินเพียงพอรองรับความเสี่ยงได้ แต่ผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้ามาลงทุนในบริษัทจำกัด จะกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ราย ส่วน บมจ.ไม่เกิน 50 ราย หรือวงเงินระดมทุนทั้งหมด สัดส่วนรายย่อยไม่เกิน 20 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง กรณีมีผู้จองซื้อถึง 80% ของจำนวนเงินที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องยกเลิกการเสนอขาย หากได้ไม่ครบ 100% แต่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ต้องเปิดเผยและแจ้งเงื่อนไข ที่จะไม่ยกเลิกการเสนอขายให้ผู้ลงทุนทราบก่อนจองซื้อ เพื่อลดข้อจำกัดตามเกณฑ์เดิมที่กำหนดว่าหากได้เงินไม่ครบจำนวนที่ตั้งไว้ต้องยกเลิกการเสนอขาย ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวสอดคล้องกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ 

นอกจากนี้  ยังเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (ไอพีโอ) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 64 และกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะไอพีโอ ต้องเปิดเผยข้อมูล ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.64 รวมทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย


เห็นเขาล่ารายชื่อ....... คัดค้าน "ยุบอนาคตใหม่" กันครึกโครมตามโซเชียลมีเดีย ผมก็พลอยคึกตามไปด้วย

จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'
ได้อะไร 'ในเสีย' ที่โคราช?