ประกาศในราชกิจจาฯ กกต.กำหนด 23 ก.พ.2563 เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร


เพิ่มเพื่อน    

27 ม.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด วันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'