ดัชนีการเมืองไทย ม.ค.63 ตกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน เต็มสิบได้แค่ 3.88


เพิ่มเพื่อน    


“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น  ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนมกราคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 6 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,429 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 597 คน 24.58% ภาคกลาง 505 คน 20.79% ภาคเหนือ 385 คน 15.85% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.39% และภาคใต้ 301 คน 12.39%) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาพรวม“ดัชนีการเมืองไทย เดือน ม.ค.63” ได้เพียง 3.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 

2. เมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
อันดับ    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                           ธ.ค. 62    ม.ค.63
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                              5.20    5.30
1    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                     4.70    5.30
3    ความสามัคคีของคนในชาติ                              4.56    4.84
4    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้     4.74    4.77
5    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                             4.36    4.55
6    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม     4.23    4.30
7    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                     4.28    4.21
8    สภาพของสังคมโดยรวม                                         4.07    4.01
9    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              4.14    3.99
10    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                  3.92    3.88
11    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.67    3.79
11    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                          3.63    3.79
13    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                          4.07    3.63
14    ผลงานของรัฐบาล                                           4.14    3.56
15    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                           3.41    3.55
16    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                   3.65    3.53
17    การแก้ปัญหายาเสพติด                                           3.31    3.47
18    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ                   3.29    3.42
19    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ          3.58    3.41
20    ความเป็นอยู่ของประชาชน                                           3.43    3.40
21    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้                  3.68    3.39
22    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                              3.29    3.22
22    การแก้ปัญหาการว่างงาน                                          3.25    3.22
24    ราคาสินค้า                                                      3.20    3.08
25    การแก้ปัญหาความยากจน                                          3.14    3.05
    ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน                                          3.89    3.88

  
3. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนมกราคม 63” ที่ดีกว่า “เดือนธันวาคม 62” มี 11 ประเด็น ดังนี้ 
ที่    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”    ธ.ค. 62    ม.ค. 63
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน    5.20    5.30
2    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ    4.70    5.30
3    ความสามัคคีของคนในชาติ    4.56    4.84
4    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้    4.74    4.77
5    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน    4.36    4.55
6    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม    4.23    4.30
7    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.67    3.79
8    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล    3.63    3.79
9    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น    3.41    3.55
10    การแก้ปัญหายาเสพติด    3.31    3.47
11    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ    3.29    3.42

4. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนมกราคม 63” ที่แย่กว่า “เดือนธันวาคม 62” มี 14 ประเด็น ดังนี้
ที่    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”    ธ.ค. 62    ม.ค. 63
1    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า    4.28    4.21
2    สภาพของสังคมโดยรวม    4.07    4.01
3    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    4.14    3.99
4    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย    3.92    3.88
5    ผลงานของนายกรัฐมนตรี    4.07    3.63
6    ผลงานของรัฐบาล    4.14    3.56
7    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม    3.65    3.53
8    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ    3.58    3.41
9    ความเป็นอยู่ของประชาชน    3.43    3.40
10    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้    3.68    3.39
11    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม    3.29    3.22
12    การแก้ปัญหาการว่างงาน    3.25    3.22
13    ราคาสินค้า    3.20    3.08
14    การแก้ปัญหาความยากจน    3.14    3.05

5. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 

อันดับ 1    เร่งแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน    36.92%
อันดับ 2    ปฏิรูปการเมืองไทยให้เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย    30.32%
อันดับ 3    การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปากท้องที่ดีขึ้น     25.12%
อันดับ 4    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง     19.79%
อันดับ 5    ดูแลเงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม    15.86%


๒ เดือนกว่าๆ มานี่...... ไม่ได้คุยเรื่องของเรากันเลย! มัวแต่ตื่นเต้นไปกับการอุบัติขึ้นของ "เผ่าพันธุ์ใหม่" ในโลกมนุษย์ กึ่งมีชีวิต-ไม่มีชีวิต

เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'