ประชาชนสนใจอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี แต่เบื่อพฤมิกรรมนักการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

 

16 ก.พ. 2563 ก้าวเข้าสู่ ปี 2563 ไม่ถึง 2 เดือนเต็ม คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ จนส่งผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,222 คน ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนสนใจ คือ
อันดับ 1    การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี     39.04%       
อันดับ 2    การบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ    29.59%       
อันดับ 3    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การระบาดของไวรัส เหตุกราดยิงที่โคราช    25.47%       
อันดับ 4    คดียุบพรรคอนาคตใหม่    20.36%       
อันดับ 5    ความไม่โปร่งใส ทุจริตคอรัปชั่น เช่น เงินทอนบ้านจัดสรรทหาร บุกรุกป่า    15.68%     

2. เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนเบื่อหน่าย คือ
อันดับ 1    พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง เสียบบัตรแทนกัน    41.77%       
อันดับ 2    ทำงานล่าช้า ไม่มีผลงาน    38.58%       
อันดับ 3    ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล การทะเลาะเบาะแว้ง    21.73%       
อันดับ 4    ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้อง เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง     18.25%       
อันดับ 5    ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นซ้ำซาก ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้    14.36%     

3. ผลงานหรือเรื่องราวที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1    ต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็ว สร้างผลงาน เช่น ฝุ่น PM 2.5 ไวรัส COVID19       33.59%       
อันดับ 2    กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุน     28.17%       
อันดับ 3    บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นประชาธิปไตย    24.55%       
อันดับ 4    ดูแลประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี        22.48%       
อันดับ 5    แสดงความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น    18.60%     

4. ผลงานหรือเรื่องราวที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1    แก้ปัญหาล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรม    43.18%       
อันดับ 2    การรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    34.05%       
อันดับ 3    การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด จริงจัง เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นกลาง     20.19%       
อันดับ 4    ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้      13.64%       
อันดับ 5    การใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น    12.78%     
 


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก