“สุวิทย์” ปลุกมหา’ลัยแถบอีสาน พลิกแผ่นดินสู่ความมั่งคั่ง 


เพิ่มเพื่อน    


17ก.พ.63-ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี - นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้ลงพื้นที่ เพื่อประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า อว.มีความจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกมหาวิทยาลัย เพื่อปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์ คือ 1.มหาวิทยาลัยที่จะต้องไปแข่งขันระดับโลก 2.มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 3.มหาวิทยา ลัยที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์และพัฒนาพื้นที่

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะต้องดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1.การสร้างคน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในศตวรรษที่ 21 กระทรวง อว. เน้นการสร้างคนตลอดช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น เยาวชนซึ่งเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ ดำเนินการผ่านโครงการยุวชนสร้าง และคนทำงาน ที่ต้องเพิ่มหรือปรับทักษะแห่งอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวไปสู่การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 2.การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย โดยใช้ 4 platforms คือ การวิจัยเพื่อสร้างคน, การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน, การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และ 3.การวิจัยแก้ปัญหาท้าทายระดับชาติและระดับโลก เช่น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ หรือ ฝุ่น PM 2.5 โดยขอให้เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบ จตุภาคี ทั้งรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคม รวมทั้งเครือข่ายต่างประเทศ และ 3.การสร้างนวัตกรรม จากสตาร์ทอัพ และ เอสเอ็มอี ให้งานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือจากหิ้งสู่ห้าง และใช้ประโยชน์ได้จริง

“มหาวิทยาลัยจะต้องพลิกแผ่นดินอีสานจากความยากจนสู่ความมั่งคั่ง โดยมุ่งสู่การเป็นอีสาน 4.0 ผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ที่จะต้องพยายามขับเคลื่อนไปโดยใช้จุดเด่นของอีสานในระดับโลก ส่วนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในพื้นที่ก็ต้องสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ สามารถเปลี่ยนเกษตรกรอีสานให้เป็นสมาร์ทฟาร์ม  สามารถเปลี่ยนเอสเอ็มอี เป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างสตาร์ทอัพในแต่ละท้องถิ่น เปลี่ยนเกษตรดั่งเดิม สู่ เกษตรนวัตกรรม และจะต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรเชิงพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเห็นด้วยให้ วิทยาลัยชุมชน เข้ามาช่วย การศึกษาผู้สูงอายุ“รมว.อว. กล่าว


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"