วุฒิสภาหักรัฐบาล!โหวตท่วมท้น 185 ต่อ 11 เสียง ไม่เลือก'ปรีชา เจริญสหายานนท์' นั่งเลขาฯปปง.


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.พ.63 -ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการพิจารณาชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิคณะการกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปปง.

ที่ประชุมได้มีการประชุมลับเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นก่อนที่จะมีการลงมติ ผลปรากฎว่าพล.ต.ต.ปรีชา ได้คะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 185เสียง และไม่ออกเสียง 13 เสียง ซึ่งถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากที่ประชุม ส่งผลให้พล.ต.ต.ปรีชาไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปง. โดยประธานวุฒิสภาจะแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 อนุมัติตามที่สำนักงานปปง.เสนอให้ พล.ต.ต.ปรีชา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการปปง. แทนตำแหน่งที่ว่างลง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนครม.นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง. 


๒ เดือนกว่าๆ มานี่...... ไม่ได้คุยเรื่องของเรากันเลย! มัวแต่ตื่นเต้นไปกับการอุบัติขึ้นของ "เผ่าพันธุ์ใหม่" ในโลกมนุษย์ กึ่งมีชีวิต-ไม่มีชีวิต

เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'