เปิดสมุดปกขาว 'ทอ.' แผนงบประมาณ – โครงการจัดซื้ออาวุธ 10 ปี


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพอากาศได้จัดทำ สมุดปกขาว พ.ศ.2563หรือ RTAF White Paper 2020 เป็นเอกสารสื่อสารสาธารณะ จัดทำเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ขีดความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติภารกิจ และแนวทางการพัฒนา กองทัพอากาศ ตลอดจนเพื่อให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศรับทราบถึงความต้องการโครงการสําคัญของกองทัพอากาศ ซึ่งจะทําให้เกิดความ โปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคตโดยมีขอบเขตเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ ความต้องการยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศระยะปานกลางในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างกําลังรบของกองทัพอากาศ เพื่อให้มียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามในระยะ 10ปีข้างหน้า

 เนื้อหาสําคัญ ประกอบด้วยการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการใช้กําลัง โครงสร้าง ขีดความสามารถ และแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ แผนความต้องการและกรอบงบประมาณ เป็นเอกสารยืนยันเจตนารมณ์และพันธะสัญญาต่อสาธารณะตามรัฐธรรมนูญฯ ว่ากองทัพอากาศจะเตรียมกําลังกองทัพอากาศและ การป้องกันราชอาณาจักรพร้อมการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ในแต่ละปีรัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณให้กองทัพอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลคํานึงถึงความสมดุลกับการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ

โดยมองสถานการณ์และความท้าทาย ภัยคุกคามในมิติทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในการกระทำผิดกฎหมาย หรือการติดอาวุธหรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการ ซึ่งทุกประเทศต้องพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบตรวจจับ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยานไร้คนขับ และระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน ด้านภัยคุกคามในมิติไซเบอร์ทวีจำนวนและมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ยามปกติเป็นการบุกรุกเครือข่าย การจารกรรมข้อมูล และการโจมตีเพื่อทำลาย ที่มุ่งผลต่อเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบเครือข่าย รวมทั้งสงครามในอนาคตจะเป็นรูปแบบสงครามลูกผสม คือการใช้กำลังผสมผสานกันในทุกมิติระหว่างสงครามตามแบบ สงครามนอกแบบ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดและจริงจัง  ซึ่งกองทัพอากาศจำเป็นต้องพัฒนา ขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับควบคู่กัน  ส่วนมิติอวกาศ การพัฒนากิจการอวกาศมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศในภาพรวม  ประกอบด้วย การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศเพื่อเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศหรือดาวเทียม และการพัฒนาดาวเทียม ตรวจการณ์ทางอวกาศ  ดาวเทียมสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศ

“ กองทัพอากาศ ขอยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดํารงสภาพยุทโธปกรณ์และอากาศยานซึ่งต้องดูแลตามมาตรฐานสากลทางทหาร และบำรุงรักษาเทคโนโลยีทางการบินที่มีราคาสูง อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรกำลังรบของกองทัพอากาศให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีของประชาชนและเพื่อประชาชน”

ทั้งนี้ กองทัพอากาศต้องใช้งานยุทโธปกรณ์ที่เป็นระบบใหม่และระบบดั้งเดิมร่วมกันอย่าง หลีกเลี่ยงมิได้ เช่น เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 อายุการใช้งาน 1ปีในขณะที่ เฮลิคอปเตอร์แบ บH-1H อายุการใช้งาน 50ปี และ บ.แบบ Grpen 39 อายุการใช้งาน 8 ปี ในขณะที่เครื่องบิน แบบ F-16 ADF อายุการใช้งานสูงสุด 27 ปี การปฏิบัติงานโดยใช้ยุทโธปกรณ์ทั้งใหม่และดั้งเดิมร่วมกัน เป็นความท้าทายในการบริหาร จัดการทั้งในด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากอะไหล่หายาก มีบริษัทผลิตอะไหล่น้อย นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัด ในการใช้งานยุทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

จากสถิติสัดส่วนงบประมาณ ของกองทัพอากาศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ตั้งแต่ ปี 53-63 พบว่ากองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 53 คิดเป็นร้อยละ 0.266 ต่อ GDP และปี 6คิดเป็นร้อยละ 0.240 ต่อ GDP ซึ่งแม้ว่ากองทัพอากาศจะได้รับงบประมาณ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่แนวโน้มอัตราส่วนต่อ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ปี พ.ศ.2563 กระทรวงกลาโหมคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 1.13 ต่อ GDP ต่ำกว่าความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศซึ่งกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ2.0 ต่อ GDP         

เอกสารดังกล่าวยังได้แจกแจงโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ในระยะ 10 ปีอย่างชัดเจน  สำหรับปีงบประมาณ 63 ได้แก่ โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทนจำนวน 12 เครื่อง ผูกพันงบประมาณ 4ปี (63-66)วงเงิน 5,195 ล้านบาท   /โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50 (ระยะที่ 4) 2 เครื่อง วงเงิน 2,450 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ  63-65 / โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินลําเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย 4 เครื่อง วงเงิน 233 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2563-2564   /โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 6) (mid-life Refurbish and upgradex)เรด้าร์ป้องกันภัยทางอากาศรุ่น AN/TPS -78 วงเงิน 850 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 63-65/โครงการจัดหาระบบสํารวจภูมิประเทศด้านความมั่นคงด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ  3เครื่อง วงเงิน 400 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 63-65

ปีงบประมาณ 2564  ได้แก่ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ค.1 /โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ 1) / โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของ กองทัพอากาศ (ระยะที่ 2) /โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะท่ี 1) / โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ /โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกําลังบํารุงเครื่องบินขับไล่ อเนกประสงค์ บ.ข.20/ก

ปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงทดแทน / โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ 2)/ โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์อากาศยานไร้คนขับ / โครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินน้ำพอง - / โครงการพัฒนาฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 1)/ โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ 2) /โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 2) / โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ

 ปีงบประมาณ 66  //โครงการจัดหา บ.ขับไล่โจมตี (ระยะที่ 1) ทดแทน F-16 1 ฝูงบิน /โครงการจัดหา บ.ขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.18 ก/ข / โครงการจัดหา ฮ.ทดแทน / โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ 1)/ โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ 1) /โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 7)

 ปีงบประมาณ 67  โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงทดแทน (ระยะที่ 2) /โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤติของ กองทัพอากาศ (ระยะที่ 3) / โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 8) โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ 3) / โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 3) / โครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ

 ปีงบประมาณ 68   โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี (ระยะที่ 2) / โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกฝูงบิน 604(ระยะที่ 2) /โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ 2) /-โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 9) ปีงบประมาณ 69 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงทดแทน (ระยะที่ 3/ โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ 1) / โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 3) โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ 2) / โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 10) /โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลสําาคัญ

 ปีงบประมาณ70  โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกลําเลียงขนาดกลางทดแทน /โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ 2) โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกรับ-ส่งบุคคลสําคัญทดแทน /โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 4) ปีงบประมาณ 71 โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ 1) โครงการจัดหา/ผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ ทดแทน U1 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงขนาดกลางทดแทน ปีงบประมาณ 72 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 11) - 2/72-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ 3) ปีงบประมาณ 73  โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ 2)
 


วัคซีน "Chula Cov19" จะเป็นวัคซีนที่ "ช้าหน่อย แต่ชัวร์" ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในบรรดาวัคซีนโควิด-๑๙ ที่มีอยู่ตอนนี้! ยิ่งกับปัญหา....

เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"