อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาสรุปความผิด'ทอน'3กรรม รวมโทษจำคุกไม่เกิน 18 ปี


เพิ่มเพื่อน    

21  ก.พ.63-  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า
.....พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑
.....มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายช่ือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
.....กกต.กำลังสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีที่ถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

.....พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
.....๑. มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี
.....๒.มาตรา ๑๒๖ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

.....วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน ๑๙๑ ล้าน ๒ แสนบาท เป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๖๖ และการที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินกู้ยืมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒
.....นายธนาธรโดยส่วนตัวเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๔ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี
.....นายธนาธรในฐานหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย

.....ส่วนกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คนอื่นๆ เช่นนายปิยบุตร แสงกนกกุล นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นต้น เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย

.....สรุปนายธนาธรเข้ามีความผิดรวม ๓ กรรม คือตาม พรป.การเลือกตั้ง มาตรา ๑๕๑ และพรป.พรรคการเมือง มาตรา ๑๒๔ กับมาตรา ๑๒๖ รวมโทษจำคุกไม่เกิน ๑๘ ปี.

 


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'