เลขาฯ ศาลยุติธรรม สั่งคุมเข้ม ขรก.หลีกเลี่ยงเดินทางพื้นที่ระบาด COVID-19


เพิ่มเพื่อน    

 

27 ก.พ. 63  นายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ศย.005/6ว33(ป) ลงวันที่ 26 ก.พ. 2563 ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Coronavirus Disease2019e: COVID-19) ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการดังนี้ 1.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

2.กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสให้แจ้งสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

3.กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้ ให้แจ้งสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วันเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"