8 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ลงมติเลือก 'วรวิทย์​' เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 5 มี.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ เวลา 11.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ประกอบด้วย 1.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 3.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ 4.นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเดิม และว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้อง และขออนุญาตในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และ 4.นพดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต โดยที่ประชุมทั้ง 8 คน ได้ประชุมลงมติเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ โดยจากนี้จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อประธานและว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

สำหรับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คน จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งยังไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ 50 และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเท่ากับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะดำรงอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งช่วงปี 56-58


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"