ประชาชนคือฮีโร่


เพิ่มเพื่อน    

                ก็...ตามคาด

                รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำกัดสิทธิบางประการของประชาชน เพื่อให้การระบาดของโควิด-๑๙ ช้าลง หรือลดลง

                หลักๆ ของพระราชกำหนดฉบับนี้มีอะไรบ้าง ไปดูที่มาตรา ๙ ครับ

                บัญญัติไว้ว่า.... ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด

                (๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น

                (๒) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

                (๓) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

                (๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

                (๕) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ

                (๖) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

                มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.....

                แต่พรรคการเมืองฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล กับพรรคเพื่อไทย ติดใจข้อ ๓ มองว่า การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน

                ก็มองเช่นนั้นได้

                แต่...หากการใช้สิทธิเสรีภาพนั้น เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นขณะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้

                ถามว่า พรรคก้าวไกล กับพรรคเพื่อไทย ควบคุมตัวเองและมวลชนได้หรือไม่ว่าจะไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ไม่ทำให้สังคมหวาดกลัว

                ไม่ต้องตอบ เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาได้บ่งบอกแล้วว่า โซเชียลที่ต่อต้านรัฐบาลเต็มไปด้วยเฟกนิวส์หรือไม่

                และนักการเมืองหน้าไหนไล่งับ ส่งต่อกันเป็นทอดๆ ไม่สนใจว่าถูกหรือผิด

                ไม่มีอะไรที่ประชาชนทั่วไปต้องกลัว

                พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกมาก็เพื่อเล่นงานพวกที่พูดไม่รู้เรื่อง ขอความร่วมมืออะไรก็ไม่ได้ เขาบอกให้ทำงานที่บ้าน กลับไปตั้งวงเหล้า 

                พวกที่เอาแต่ด่า หายใจก็ยังด่า พวกนี้ต้องถูกปิดปาก

                ประชาชนที่อยู่แต่ในบ้าน ออกไปไหนก็เฉพาะที่จำเป็น ไม่ทำตัวเป็นพาหะไวรัสโควิด-๑๙ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ไปยุ่งกับพวกท่านเลย

                หนำซ้ำพวกท่านนี่แหละคือฮีโร่

                เป็นผู้ช่วยเหลือชาติพ้นภัยโควิด-๑๙.


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!