"ศิริราช"แจงรายละเอียด "นัดคลินิกพิเศษ"ทางออนไลน์เท่านั้น และงผู้ป่วยเดิมเลื่อนนัด รับยาแทนได้ 


เพิ่มเพื่อน    

 

25มี.ค.63-รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์  วามวาณิชย์         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริ แจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
        งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  โรงพยาบาลศิริราช จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการผู้ป่วยคลินิกพิเศษฯ ตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
        1. งดการให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกคลินิกบริการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        2. สำนักงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จะให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อผู้รับบริการทุกราย เพื่อเลื่อนนัด ก่อนถึงวันกำหนดนัดหมายที่ระบุไว้ในใบนัด
        3. เพื่อให้การติดต่อผู้รับบริการในข้อ (2) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โปรดตรวจสอบและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันได้ที่ https://si-eservice.mahidol.ac.th/mrupdate/index.aspx 
        4. การติดต่อผ่านระบบ Call center คลินิกพิเศษฯ หมายเลข 02-4199801 ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีผู้รับบริการติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากและในเวลาพร้อมๆ กัน
        5. แจ้งช่องทางการติดต่อคลินิกพิเศษฯ เพิ่มเติมดังนี้
            (1) นัดหมาย/เลื่อนนัด Online ผ่านระบบ Siriraj Connect
            (2) E-mail: specialclinic47@gmail.com  โดยแจ้งชื่อ-สกุลผู้ป่วย แพทย์เจ้าของไข้กำหนดวันนัดหมายเดิม หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความประสงค์ เช่น เลื่อนนัด หรือขอรับยาเนื่องจากยาหมด เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 

    นอกจากนี้ ยังแจ้งกรณ๊ผู้ป่วยเดิมที่  1.ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และมียารับประทาน เพียงพออย่างต่อเนื่อง ขอให้ติดต่อเลื่อนนัดกับพยาบาลประจำแผนกที่มาตรวจรักษา หรือทำการเลื่อนนัดผ่าน App Siriraj Connect 
          2. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และต้องรับประทานยาต่อเนื่อง แต่ไม่มียาเพียงพอ หากไม่สามารถมารับยาด้วยตนเองได้ ขอให้ญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงมารับแทน พร้อมแสดงบัตรประชาชน (ของผู้ป่วย)และเอกสารหลักฐานตามสิทธิการรักษาพยาบาล มารับยาแทนได้ 
           3.ขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล

 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ