ครูคืนถิ่นยอดสมัครมีแค่1.5หมื่นน้อยกว่าคาด


เพิ่มเพื่อน    

"สุภัทร" เผยยอดเด็ก ม.6 สมัครโครงการครูคืนถิ่นแค่ 1.5 หมื่นคน น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 2หมื่น คาด สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกำหนดเกรด ไม่ต่ำกว่า 3.00  ย้ำผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ สกอ. ด้วยตนเอง และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 เม.ย.นี้

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560  เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญา (5ปี) ใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู 44 แห่ง และมีอัตราบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4,195 คน แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน 3,935 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน (สอศ.) 161 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 10 คน  โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21- 29 มีนาคม 2561 นั้น

 

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มาสมัครและชำระเงิน จำนวน 15,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ว่า น่าจะมีผู้มาสมัครมากกว่า 20,000 คน โดยตนมองว่าสาเหตุที่มีผู้สมัครน้อย ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับม.ปลาย  6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00   มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด  ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่จะบรรจุ  และสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนด 

 อย่างไรก็ตาม จากนี้ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครมาที่ สกอ. ด้วยตนเองมาที่ สกอ. เพื่อเข้าขบวนการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัครว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตด้วย ทั้งนี้หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือวีเน็ต  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในสาขาที่กำหนด และสกอ.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2561