พระราชกรณียกิจตราตรึงใจล้นเกล้า ร.6-ร.10


เพิ่มเพื่อน    

 

เจริญรุ่งเรืองมั่นคง พระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอด  นับตั้งแต่ปฐมกษัตริย์สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทุกพระองค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 238 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 21 เมษายน 2563 ที่เป็นโอกาสสำคัญนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ

 

ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราโชบายก่อตั้งโรงเรียนและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เพื่อฝึกหัดอบรมข้าราชการพลเรือนให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างทหาร และกองลูกเสือเพื่อฝึกอบรมเยาวชน นับเป็นยุครุ่งเรืองของกิจการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ทรงพระปรีชาสามารถในงานวรรณคดี กวีนิพนธ์ บทละครและบทความแสดงความรักชาติบ้านเมืองจำนวนมาก ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแรก เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานคร มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ พัฒนาทั้งในส่วนโครงสร้างการบริหารงานและสาธารณูปโภคหลายด้านต่อเนื่อง มีการตัดถนนสายสำคัญๆ ในแหล่งย่านการค้าในพระนครไปสู่ชานเมือง งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ด้วย

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีในบ้านเมือง ทรงสร้างโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี เสด็จประพาสสำเพ็ง ทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีน ซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ย่านถนนเยาวราชลงได้ เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทรงตรวจพลสวนสนามของกองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรพร้อมกับลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเทน ผู้บัญชาการ ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกร   

 

เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ พัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อความอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์ พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 5,000 โครงการ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาราษฎร์ ให้ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี พระราชทานองค์ความรู้เพื่อดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งยกย่องว่า คือ ศาสตร์ของพระราชาทรงได้รับการยกย่องในพระปรีชาสามารถในฐานะอัครศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อสร้างความสุขแก่ปวงประชา โปรดเกล้าฯ  ให้ดำเนิน โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชบริพาร หน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชน ทรงสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่า เพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"