คนไทยยอมรับวิตกกังวล'โควิด-19' เป็นห่วงการแก้ปัญหาของรัฐบาลมากที่สุด


เพิ่มเพื่อน    

12 เมษายน 2563  จากสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19 ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย ณ วันนี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง ในขณะที่รัฐบาลก็ได้เร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ความวิตกกังวล”ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19  “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,970 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2563 สรุปผลได้ ดังนี้         

1. ประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1    ค่อนข้างวิตกกังวล                    51.35%
อันดับ 2    วิตกกังวลมาก                    37.95%
อันดับ 3    ไม่ค่อยวิตกกังวล                   9.25%
อันดับ 4    ไม่วิตกกังวลเลย                     1.45%

2. เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด คือ

อันดับ 1    การแก้ปัญหาของรัฐบาล    87.68%
อันดับ 2    การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์    86.71%
อันดับ 3    การติดเชื้อโควิด-19    85.11%
อันดับ 4    รายได้            78.75%
อันดับ 5    ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน    77.14%
อันดับ 6    การทำงาน        76.59%
อันดับ 7    การเดินทาง        76.32%
อันดับ 8    การหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น เจล แมส ทิชชู่ ฯลฯ    74.32%
อันดับ 9    หนี้สิน            73.23%
อันดับ 10    อาหารการกิน    71.64%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ คือ
อันดับ 1    จำกัดวงการระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด    87.10%
อันดับ 2    ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง             71.38%
อันดับ 3    เร่งตรวจหาเชื้อในวงกว้าง             68.22%
อันดับ 4    ลดค่าน้ำค่าไฟ/ใช้น้ำไฟฟรี           65.49%
อันดับ 5    พักชำระหนี้ให้ประชาชนทุกกลุ่ม                          63.91%
อันดับ 6    ให้เงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย    59.80%
อันดับ 7    จ่ายเงินชดเชยสำหรับการถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน           58.25%
อันดับ 8    ลดภาษี                    45.93%
อันดับ 9    มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ/ลดอัตราดอกเบี้ย                             44.44%
อันดับ 10จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้    30.88%
   *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

4. ประชาชนสามารถช่วยป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง?
อันดับ 1    สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน                 94.58%
อันดับ 2    อยู่บ้านให้มากที่สุด                               94.41%
อันดับ 3    ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก                87.84%
อันดับ 4    ล้างมือบ่อยๆ    87.57%
อันดับ 5    ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง    85.58%
อันดับ 6    เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)             85.38%
อันดับ 7    ไม่เที่ยว/ไม่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์    84.88%

5. ประชาชนมีความมั่นใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มากน้อยเพียงใด? 
อันดับ 1    ไม่ค่อยมั่นใจ    36.09%
อันดับ 2    ค่อนข้างมั่นใจ    33.07%
อันดับ 3    ไม่มั่นใจเลย    22.66%
อันดับ 4    มั่นใจมาก     8.18%

    สวนดุสิตโพล
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน