ม.มหิดลปลื้ม 4 หลักสูตร ได้"มาตรฐานอาเซียน"


เพิ่มเพื่อน    

 

6พ.ค.63-นายเภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรของ มม. ผ่านการรับรองจาก AUN-QA จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (นานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด

นายเภสัชกร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สำหรับการรับรองจาก AUN-QA ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างมาตรฐานระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วทั้งภูมิภาคและสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งการย้ายโอนนักศึกษาหรือการเทียบเคียงหน่วยกิต ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรอุดมศึกษาในภูมิภาค การรับรองมาตรฐาน AUN-QA จะอยู่ได้ 5 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปัจจุบัน มม. มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติทั้งหมด 31 หลักสูตร ในจำนวนนี้ 15 หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA และอยู่ระหว่างรอผลและเตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานอีกหลายหลักสูตร อย่างไรก็ตาม มม. ยังคงนำผลการประเมินของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ มาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มม. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการในการรับฟังเสียงจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย รวมทั้งผู้ใช้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ตอบโจทย์ประเทศชาติและสังคม เกิดเป็นผลสำเร็จตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในผลผลิต เพื่อที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มม. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), AUN-QA, WFME, AACSB, MusiQuE, TedQual อย่างต่อเนื่อง”รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มม.กล่าว

 

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน