นายกฯสั่งเก็บน้ำช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ค.2563 -  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการขุดลอกคลองตามนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลแล้ว 1.คลอง 12 ความยาวคลองทั้งหมด 41.000 กม. ขุดไปแล้ว 31 กม. (ในปี 2562) ในปี 2563 ดำเนินการขุด 4 กม. ในปี 2564 มีแผนขุด 6 กม. 2.คลอง 13 ความยาวคลองทั้งหมด 46.88 กม. ในปี 2563 ดำเนินการขุด 4 กม. แผนปี 2564 - 2565 มีแผนขุด 42.88 กม. และ 3.คลองลำปะทิว ความยาวทั้งหมด 18.09 กม. ขุดไปแล้ว 6.28 กม.(ปี 2562) แผนปี 2564 มีแผนขุด 11.81 กม.

โดยนายกฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลสนับสนุนงบกลางช่วยเหลือภัยแล้งปี 2563 ภายใต้การดำเนินการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติใน 3 ส่วนหลัก คือ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก โดยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค สำรวจพื้นที่เสี่ยงในเขตประปา ส่วนนอกเขตการประปา สำรวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้จัดทำแผนและมาตรการเสนอ ครม. และ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 อนุมัติงบประมาณ รวม 2,041 โครงการ วงเงิน 3,079 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน 1,434 โครงการ วงเงิน 2,280 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 747 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 725 แห่ง จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน 2 แห่ง วางท่อน้ำดิบ 11 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 9 แห่ง ได้ปริมาณน้ำบาดาลเพิ่ม 38.74 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 123,495 ครัวเรือน เพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้ 60.38 ล้าน ลบ.ม. ผู้ใช้น้ำประปา 58,567 ราย มีน้ำประปาสำรอง 0.20 ล้าน ลบ.ม. 

นายกฯ กล่าวอีกว่า จากรายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จึงสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำให้มากที่สุด และเตรียมพร้อมดำเนินการตามมาตรการรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมกับให้คาดการณ์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำของแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม การใช้น้ำและปริมาณน้ำต้นทุนจนสิ้นสุดฤดูฝน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน สั่งการให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำรองรับช่วงฤดูฝนนี้ด้วย


"คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร" หรือ "ชินวัตร".......... ไม่แค่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง "เหนือพรรคเพื่อไทย" เท่านั้น

กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร