วธ.เดินหน้า'บวร On Tour' สั่งวัฒนธรรมจังหวัดคัดชุมชนนำร่อง ทำคลิปวิดีโอ ชวนคนไทยเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 20 พ.ค.นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย พลัง บวร ผ่านระบบ video conferrence ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขอชื่นชมวัฒนธรรมจังหวัดและทีมงานที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในการนำนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ไปดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลต่อระบบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการสำรวจเครือข่ายวัฒนธรรมขอรับการเยียวยาเพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง ,จัดทำทะเบียนเครือข่ายวัฒนธรรมทุกสาขาเป็นฐานข้อมูลใหญ่หรือ Big Data ไว้อย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ มีโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล  อาทิ การมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดในพื้นที่จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และการตั้งตู้ปันสุข รวมไปถึงการทำความเข้าใจข่าวสารรัฐบาล ศบค. กระทรวงสาธารณะสุขเกี่ยวกับโควิด-19 ไปยังชุมชนคุณธรรมฯ 22,000 ชุมชน การสร้าง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนคนอื่น

     ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า สำหรับรัฐบาลเตรียมประกาศแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของ วธ. ได้เชิญหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มหกรรมวัฒนธรรม การเตรียมการฟื้นฟูและถ่ายทอดของเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม การผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาทักษะสื่อออนไลน์ต่างๆ

     " หลังจากได้ดำเนินโครงการ บวร On Tour จำนวน 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมนั้น ขอให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือกขึ้นมาจังหวัดละ 1 ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องเป็นชุมชนที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยววัฒนธรรม เช่น เป็นชุมชนที่มีหลักคุณธรรม ศีลธรรมอันดี มีตู้แบ่งปันสุข โรงทาน ไม่มีการลักขโมย ยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม โดยมีพลัง บวร ที่เข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนฯ ภูมิทัศน์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์หาชมได้ยาก เช่น วิถีชีวิต ธรรมชาติ อาหารท้องถิ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่า มูลค่าสูงขึ้น สร้างระบบช่องทางการจองที่พัก ซื้อสินค้า การแสดง โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์นำเสนอชุมชน 5 นาที ดูแล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยือน โดยจะต้องวิเคราะห์ชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพว่า จังหวัดใดดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายภายในเดือนพฤษภาคมนี้" นายกฤษศญพงษ์ กล่าว  

 

 

 

 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก